Truy cập nội dung luôn

Chính sách mới của tỉnh ban hành trong tháng 5

Điều chỉnh chính sách hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh buộc tiêu hủy; Phê duyệt phương án hỗ trợ xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới năm 2019; Phê duyệt bổ sung mức chi phí hỗ trợ 1 ha trồng rừng, chăm sóc rừng trồng phòng hộ, đặc dụng; phê duyệt Bộ đơn giá Xây dựng bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh… là những chính sách mới được UBND tỉnh ban hành trong tháng 5.

Điều chỉnh chính sách hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh buộc tiêu hủy

Ngày 08/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1215/QĐ-UBND Điều chỉnh Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh chính sách hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn Châu Phi  buộc tiêu hủy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Theo đó, mức hỗ trợ đối với lợn con, lợn thịt các loại được điều chỉnh từ mức hỗ trợ 32.000 đồng/kg lợn hơi xuống còn 24.000 đồng/kg lợn hơi. Đối với lợn nái, đực giống đang khai thác, điều chỉnh từ mức hỗ trợ 48.000 đồng/kg lợn hơi xuống còn 36.000 đồng/kg lợn hơi.

Trường hợp giá bán lợn hơi trên thị trường có biến động quá 20% (thấp hơn hoặc cao hơn) mức hỗ trợ đã nêu ở trên, giao Sở Tài Chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định giá bán bình quân, thống nhất trình UBND tỉnh Quyết định mức hỗ trợ cụ thể.”

Lý do của việc điều chỉnh này là do hiện nay, giá thịt lợn hơi trên địa bàn tỉnh có sự biến động, giá lợn hơi bình quân trên địa bàn thời điểm hiện tại là 30.000/kg, thấp hơn so với thời điểm UNBD tỉnh ban hành Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 về chính sách hỗ trợ cho các chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn châu Phi buộc tiêu hủy trên địa bàn tỉnh là 10.000/kg, tương ứng tỷ lệ giảm 25%. Việc điều chỉnh này sẽ đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời phù hợp với giá cả thị trường tại thời điểm.

Phê duyệt phương án hỗ trợ xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới năm 2019

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt phương án hỗ trợ xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019.

Theo đó, UBND tỉnh hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn (đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, hạ tầng các mô hình sản xuất tập trung, công trình vệ sinh và các công trình khác) tại các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Thái nguyên, trong đó ưu tiên theo thứ tự: Các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc chưa đạt chuẩn và các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã đạt chuẩn.

Tỉnh hỗ trợ xi măng theo định mức cho các địa phương; UBND huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc căn cứ vào nhu cầu, định mức kỹ thuật theo quy định của từng loại công trình, khả năng bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương và khả năng huy động đóng góp của người dân, doanh nghiệp phân bổ xi măng cho các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc. Giao Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định cụ thể.

Các công trình được hỗ trợ phải nằm trong danh mục đầu tư thuộc đề án xây dựng nông thôn mới của tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, đã được phê duyệt dự toán (báo cáo kinh tế - kỹ thuật) và chuẩn bị mặt bằng thi công đạt chuẩn theo quy định; Áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù đối với các công trình quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản (Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020).

Tổng khối lượng xi măng hỗ trợ là 75.000 tấn, trong đó tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới 10.600 tấn; tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc chưa đạt chuẩn nông thôn mới 25.200 tấn; tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã đạt chuẩn nông thôn mới, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc chuyển tiếp năm 2018 là 33.493 tấn, còn lại là nguồn dự phòng.

Nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh năm 2020.

Phê duyệt bổ sung mức chi phí hỗ trợ 1 ha trồng rừng, chăm sóc rừng trồng phòng hộ, đặc dụng

UBND tỉnh ban hành Quyết định Phê duyệt bổ sung mức chi phí hỗ trợ 1 ha trồng rừng, chăm sóc rừng trồng phòng hộ, đặc dụng thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, mức hỗ trợ là 20.000.000 đồng/ha trồng rừng, chăm sóc rừng trồng năm thứ nhất. Phương thức trồng: thuần loài; Mật độ trồng: 1.000 cây/ha. Loài cây trồng: Cây Giổi xanh. Cụ thể như sau:

TT

Hạng mục

Số lượng (cây)

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

 

Tổng mức hỗ trợ đầu tư

 

 

20.000.000

1

Chi phí cây giống

1.000

 

8.475.000

 

Cây Giổi  xanh (Cây giống sản xuất trên 17 tháng tuổi)

1.000

8.475

8.475.000

2

Chi phí mua phân bón NPK (5:10:3)

 

 

500.000

3

Thiết kế trồng rừng

 

 

1.301.000

4

Chi phí phục vụ

 

 

149.750

 

Thẩm định thiết kế

 

 

18.750

 

Lập hồ sơ giao khoán và hướng dẫn kỹ thuật

 

 

28.000

 

Cán bộ thôn, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc tham gia

 

 

28.000

 

Chi phí kiểm tra nghiệm thu

 

 

75.000

5

Chi phí hỗ trợ công lao động và 10% cây giống tra dặm

 

 

9.574.250

 

Chi phí hỗ trợ công lao động

 

 

8.726.750

 

Chi phí 10% cây giống tra dặm (chi trả cho hộ trồng rừng)

 

 

847.500

 

Phê duyệt Bộ đơn giá Xây dựng bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh

Ngày 8-5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1218/QĐ-UBND Phê duyệt Bộ đơn giá Xây dựng bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Nội dung Bộ đơn giá gồm 2 phần: Đơn giá dự toán sản phẩm Xây dựng bảng giá đất và định giá đất cụ thể (phần I), trong đó bao gồm đơn giá xây dựng bảng giá đất; Đơn giá định giá đất cụ thể theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập và thặng dư; Đơn giá định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất và phần II Thuyết minh đơn giá.

Đơn giá được tính trên cơ sở mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng. Khi Nhà nước thay đổi mức mức lương cơ sở khác với mức lương 1.390.000 đồng/tháng thì chi phí nhân công và chi phí quản lý chung được điều chỉnh như sau:

Chi phí nhân công điều chỉnh = Chi phí nhân công đã tính trong đơn giá x K. Trong đó: K = mức lương cơ sở mới /1.390.000 đồng.

Chi phí quản lý chung được tính điều chỉnh lại theo chi phí trực tiếp đã điều chỉnh chi phí nhân công.

Các loại phụ cấp đã được tính trong đơn giá: Phụ cấp trách nhiệm tổ trưởng; Phụ cấp lưu động (phụ cấp lao động ngoại nghiệp)

Các khoản đóng góp tại thời điểm lập Bộ đơn giá là 23,5%, trong đó: Bảo hiểm tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội: 17,5%; Bảo hiểm y tế: 3%; Bảo hiểm thất nghiệp: 1%; Kinh phí công đoàn: 2%. Trong quá trình thực hiện, nếu tỷ lệ các khoản đóng góp thay đổi trong khi Bộ đơn giá chưa được điều chỉnh; để đảm bảo kịp thời trong quá trình lập dự toán, quyết toán kinh phí, tỷ lệ các khoản đóng góp sẽ tính theo tỷ lệ hiện hành do Nhà nước quy định tại thời điểm thực hiện.

Bộ đơn giá nêu trên được áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên và đầu tư, doanh nghiệp tham gia thực hiện xây dựng bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh.

Công nhận các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, phường, thị trấn đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc giai đoạn đến năm 2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc công nhận các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, phường, thị trấn đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc giai đoạn đến năm 2020. Theo quyết định, có 07 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, phường được công nhận, bao gồm: Phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên; tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Thanh Định và tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Quy Kỳ, huyện Định Hóa; thị trấn Quân Chu và tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Tiên Hội, huyện Đại Từ; tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Động Đạt và tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Hợp Thành, huyện Phú Lương.                                   

Nguồn: www.alostories.com

Nguồn: Phòng Dịch vụ HCC