Truy cập nội dung luôn

Đề xuất mới trong quy chế đào tạo trình độ đại học

(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Quy chế đào tạo trình độ đại học, trong đó có bổ sung nhiều đề xuất mới.

Ảnh minh họa

Thứ nhất, tất cả các chương trình đào tạo phải được xây dựng theo đơn vị tín chỉ, không xây dựng chương trình đào tạo theo đơn vị học trình như Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006.

Thứ hai, đẩy mạnh quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học. Cụ thể: Có nhiều nội dung giao thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định: Quy định nội bộ về công tác đào tạo trình độ đại học trên cơ sở Quy chế này và phù hợp điều kiện thực tế của nhà trường; công nhận tín chỉ đã tích luỹ của người học.

Thủ trưởng cơ sở đào tạo được tự chủ quyết định việc thực hiện liên kết đào tạo, đào tạo cho người đã có bằng đại học khi đáp ứng các yêu cầu tối thiểu để thực hiện chương trình theo quy định trong Quy chế, thay vì trình đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép như các văn bản hiện hành.

Thứ ba, quy định về dạy học theo hình thức trực tuyến: Khoản 2, Điều 3 dự thảo nêu rõ: “Trên cơ sở bảo đảm các điều kiện để tổ chức giảng dạy trực tuyến theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến không được vượt quá 20% số tín chỉ của chương trình đào tạo”.

Tuy nhiên để kiểm soát chất lượng đào tạo, các trường chỉ thực hiện nội dung này khi đảm bảo điều kiện để tổ chức giảng dạy trực tuyến theo quy định hiện hành tại Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT quy định về đào tạo từ xa trình độ đại học và Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng có một điểm mới nữa là, quy định về học cùng lúc hai chương trình cao hơn trước đây: Khoản 2 Điều 22 quy định sinh viên được học cùng lúc hai chương trình nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau:

Đáp ứng điều kiện đầu vào của chương trình đào tạo thứ hai trong năm tuyển sinh và có điểm trung bình tích lũy đạt 2,0 trở lên của học kỳ chính học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình đào tạo thứ nhất.

Sau khi kết thúc học kỳ chính học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình đào tạo thứ nhất, có điểm trung bình tích lũy đạt 2,5 trở lên và đáp ứng điều kiện đầu vào của chương trình đào tạo thứ hai theo quy định của cơ sở đào tạo.

Nội dung sửa đổi này nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tạo điều kiện cho những sinh viên có năng lực thực sự thực hiện được việc học cùng lúc hai chương trình và chuyển đổi ngành nghề sau này khi cần thiết. Những nội dung sửa đổi này nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học. Như vậy sẽ chỉ những sinh viên có năng lực thực sự mới thực thực hiện được học cùng lúc hai chương trình.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Nguồn: chinhphu.vn

KL