Truy cập nội dung luôn

Ðại thắng mùa Xuân 1975 - kết tinh sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh

Thu Apr 30 15:22:00 GMT+07:00 2020

Ðại thắng mùa Xuân năm 1975 là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kết tinh sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lâp, tự do, cả nước đi lên chủ nghĩa tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội (CNXH); dưới sự lãnh đạo của Ðảng, nhân dân ta tiếp tục giành những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

45 năm đã trôi qua, nhưng giá trị và tầm vóc lịch sử vĩ đại của Ðại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn luôn tỏa sáng, trở thành biểu tượng sáng ngời về sự kết tinh sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ IV của Ðảng đã khẳng định: "Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc".

Sức mạnh dân tộc Việt Nam là sức mạnh nội sinh, được hình thành, phát triển bền vững trên cơ sở hun đúc, lưu truyền, tiếp nối các giá trị văn hóa qua hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, trở thành truyền thống tốt đẹp, tài sản vô giá của dân tộc ta.

Trong thời đại Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử nước ta đã bước sang một trang mới. Ở đó sức mạnh dân tộc không chỉ được tiếp nối, nuôi dưỡng, hun đúc, mà còn phát triển lên một tầm cao mới. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà đỉnh cao là Ðại thắng mùa Xuân năm 1975 là một trong những sự hội tụ và kết tinh cao nhất sức mạnh của cả dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX.

Có nhiều yếu tố làm nên Ðại thắng mùa Xuân năm 1975, trong đó nhân tố bao trùm có vai trò quyết định nhất chính là sự lãnh đạo của Ðảng với đường lối cách mạng đúng đắn và nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh tài tình, sáng tạo. Dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Ðảng ta đã nhận định, phân tích toàn diện và sâu sắc tình hình thế giới và khu vực, xu thế phát triển của thời đại và thực tiễn cách mạng Việt Nam; xác định đúng đắn sáng tạo đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ðó là đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng ở hai miền nam, bắc, nhằm giải phóng miền nam, bảo vệ miền bắc, thống nhất đất nước; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; kết hợp sức mạnh của lực lượng chính trị quần chúng với sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân, đấu tranh chính trị, ngoại giao với đấu tranh quân sự và binh, địch vận; kết hợp giữa tiến công và nổi dậy, nổi dậy và tiến công, nắm vững tư tưởng chiến lược tiến công, thực hành chiến lược tổng hợp đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đến thắng lợi hoàn toàn. Ðúng như Ðảng ta đã nhận định nếu: "Không có một đảng mác-xít - lê-nin-nít, đoàn kết nhất trí, dày dạn trong đấu tranh cách mạng, biết bồi dưỡng mọi nhân tố thắng lợi và phát huy mọi lực lượng dân tộc dân chủ và tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội chủ nghĩa, nắm vững bạo lực cách mạng, có đường lối và phương pháp cách mạng tiến công đúng đắn, giữ vững đoàn kết quốc tế và đường lối độc lập, tự chủ, thì không thể có thắng lợi to lớn của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước"(1) .

Ðại thắng mùa Xuân năm 1975 đã chứng minh sức mạnh to lớn của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, phẩm chất, nhân cách con người Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới; chiều sâu của bản sắc, cốt cách văn hóa, con người được tạo thành bởi sự hòa quyện nhân cách dân tộc và giai cấp, truyền thống và hiện đại, kết tinh những gì tốt đẹp nhất trong văn hóa hàng nghìn năm của dân tộc thành những giá trị tinh thần, nhân cách Việt Nam. Sức mạnh của mỗi người dân, mỗi người chiến sĩ dù ở hậu phương hay tiền tuyến đã chuyển thành sức mạnh tổng hợp, sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc - sức mạnh vô địch của chiến tranh nhân dân. Bằng tài trí, bản lĩnh của mình, chính những con người, cùng cốt cách Việt Nam được tôi luyện qua bao gian khổ, hy sinh đã sáng tạo và sắp đặt nên một thế trận tuyệt vời nhất - để mở đầu và kết thúc thắng lợi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nghệ thuật quân sự và chiến tranh nhân dân Việt Nam đã phát triển tới đỉnh cao. Nhân tố bảo đảm cho sự phát triển không ngừng của chiến tranh nhân dân đó là lực lượng vũ trang nhân dân gồm ba thứ quân: Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích được xây dựng vững mạnh, bố trí rộng khắp, trong đó các binh đoàn chủ lực giữ vai trò nòng cốt trong các chiến dịch, thực hiện tác chiến hợp đồng quân binh chủng quy mô lớn. Nắm vững quy luật chiến tranh, vận dụng và thực hiện sáng tạo nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân, từng bước chuyển hóa cục diện chiến trường theo hướng có lợi cho ta, luôn đánh địch trên thế mạnh, thế chủ động, bất ngờ... Ðồng thời, Ðảng ta biết tạo thời cơ và nắm vững thời cơ, biết mở những cuộc tiến công chiến lược làm thay đổi cục diện chiến tranh, tiến lên thực hiện tổng tiến công và nổi dậy, làm nên Ðại thắng mùa Xuân năm 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.

Ðại thắng mùa Xuân năm 1975 là biểu tượng của sự hội tụ và tỏa sáng tinh thần đoàn kết thống nhất toàn dân tộc. Ý thức đoàn kết dân tộc, "trên dưới một lòng", thống nhất "ý Ðảng lòng dân", "đem sức ta mà tự giải phóng cho ta" từ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, được nâng lên thành tư tưởng: "Ðoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại thành công" trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Năm tháng kháng chiến trường kỳ vì miền nam ruột thịt, quân và dân miền bắc đã tay cày, tay súng, thực hiện "thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", vừa xây dựng vừa chiến đấu bảo vệ miền bắc, sẵn sàng chi viện, đáp ứng mọi nhu cầu của tiền tuyến. Miền nam - Thành đồng Tổ quốc, dù phải chịu sự đàn áp dã man, tàn bạo của địch, nhưng với ý chí quật cường, bất khuất, quân dân vẫn một lòng, một dạ đi theo cách mạng, tin tưởng sắt đá vào sự lãnh đạo của Ðảng, của Hồ Chủ tịch, vào sự nghiệp thống nhất đất nước, anh dũng chiến đấu, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Với tình yêu quê hương đất nước "máu chảy ruột mềm", muôn triệu trái tim người Việt Nam ở nước ngoài đã hướng về Tổ quốc, góp công sức hoặc cùng với nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình mở ra mặt trận đấu tranh trên thế giới và trong "lòng địch", góp phần xứng đáng vào ngày toàn thắng của dân tộc… Ðể rồi, trong trận quyết chiến chiến lược cuối cùng mùa Xuân năm 1975, thì sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dồn lại từ hơn 20 năm kháng chiến chống Mỹ đã tuôn trào trong thời khắc lịch sử này. Cả dân tộc ra quân, bừng lên khí thế "một ngày bằng hai mươi năm", với tinh thần: "Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng!".

Ðại thắng mùa Xuân năm 1975 thể hiện sự kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Ðể đi đến ngày toàn thắng, Ðảng, Nhà nước, nhân dân và các lực lượng vũ trang Việt Nam không chỉ giương cao, giữ vững ngọn cờ độc lập dân tộc, tự chủ trong mọi chủ trương, đường lối và hành động cách mạng, mà còn luôn giữ vững và giương cao ngọn cờ đoàn kết quốc tế đến mức cao nhất; đã gắn liền cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam với đấu tranh cách mạng của nhân dân thế giới, nhất là các nước tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội chủ nghĩa (XHCN). Nhờ vậy, lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn, Việt Nam đều được các nước XHCN, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào độc lập dân tộc và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ hết lòng ủng hộ và giúp đỡ. Trong đó, sự giúp đỡ của các nước XHCN, tiêu biểu là Liên Xô và Trung Quốc có vai trò rất quan trọng.

Như vậy, "Sức mạnh Phù Ðổng" hun đúc qua hàng nghìn năm đã được hóa thành "Sức mạnh dân tộc thời đại Hồ Chí Minh", mà biểu tượng vĩ đại nhất là ở Ðại thắng mùa Xuân năm 1975. Nơi đây là sự thể hiện rõ nhất của kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, của đường lối độc lập dân tộc gắn liền với CNXH đã được Ðảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh gieo trồng, vun đắp suốt cuộc trường chinh đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng CNXH. Sức mạnh đó đã được khơi dậy và phát huy, trở thành động lực chủ yếu làm nên thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước.

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, tranh chấp chủ quyền biển, đảo diễn ra căng thẳng, tình hình Biển Ðông còn tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định; các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống diễn ra phức tạp; các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường các hoạt động chống phá Ðảng và Nhà nước ta ngày càng quyết liệt, nhất là trước thềm Ðại hội XIII của Ðảng… đã đặt ra yêu cầu và đòi hỏi rất cao đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Ðể bảo đảm cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN tiếp tục phát triển và thu được những thành tựu vững chắc hơn nữa, bài học lớn không ngừng phát huy cao độ sức mạnh dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh từ Ðại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn giữ nguyên giá trị.

Ðể làm tốt, trước hết phải tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Xác định đây là nhân tố hàng đầu quyết định tạo nên mọi sức mạnh và thắng lợi của dân tộc ta. Do vậy, phải tiếp tục tập trung xây dựng Ðảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, làm cho Ðảng thật sự trong sạch, vững mạnh, là trí tuệ và văn minh. Bởi đây là biểu tượng tập trung cao nhất cho sự quy tụ bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Trước mắt cần lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng.

Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa yêu nước và sức mạnh dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Làm cho các giá trị truyền thống và sức mạnh dân tộc được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử và nâng lên tầm cao mới trong thời đại Hồ Chí Minh, tiêu biểu là trong Ðại thắng mùa Xuân năm 1975 càng thấm sâu và trở thành sức mạnh tự thân của mỗi người, cộng đồng dân tộc và cả hệ thống chính trị; được thể hiện ở việc làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm thiêng liêng cao quý trước vận mệnh và thời cơ phát triển đi lên của quốc gia, dân tộc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Giải quyết hài hòa các vấn đề về lợi ích giữa cá nhân với cộng đồng, quốc gia, dân tộc với quốc tế. Khắc phục kịp thời những tồn tại về bất bình đẳng, sự phân hóa giàu nghèo trong tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, làm cho mọi người đều có cơ hội và điều kiện phát triển bản thân, "không ai bị bỏ lại phía sau" trong sự phát triển đi lên không ngừng của dân tộc Việt Nam, tạo cơ sở nền tảng vun đắp, phát huy sức mạnh dân tộc. Phải đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết; kiên định độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Quan tâm, chăm lo xây dựng sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng Việt Nam. Tập trung phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững; bảo đảm sự ổn định chính trị - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội; gắn kết sức mạnh quốc phòng với sức mạnh an ninh và đối ngoại. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, trên nền tảng chính trị, tinh thần, nhân lực, vật lực, tài chính, mang tính chất toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự cường và từng bước hiện đại; chăm lo xây dựng đồng bộ cả về tiềm lực, lực lượng, thế trận quốc phòng; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh làm nòng cốt bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

---------------------------------------------------

(1) Ðảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Ðảng toàn tập, tập 34, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.138.

Nguồn: Báo Nhân dân điện tử

Tác giả: Ðại tướng LƯƠNG CƯỜNG
Bí thư T.Ư Ðảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam