Truy cập nội dung luôn

Các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai trong thực hiện đầu tư dự án

       Các hình thức ưu đãi đầu tư được triển khai và áp dụng trên địa bàn tỉnh như: Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư; Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất...

Chi tiết tại file đính kèm

Tài liệu đính kèm