Truy cập nội dung luôn

Triển khai thực hiện Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư

Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1494/UBND-NC về triển khai thực hiện Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư

Xem chi tiết file đính kèm