Truy cập nội dung luôn

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành nổi bật trong tuần

 

Tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu công nghiệp, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; tổ chức thực hiện các giải pháp để kiểm soát giá bán lợn thịt, thịt lợn… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 và UBND tỉnh trong tuần qua

Về thực hiện giãn cách tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong tuần Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh (BCĐ) đã ban hành các văn bản chỉ đạo như sau:

- Ngày 15/4  ban hành Công văn số 120/CV-BCĐ về tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. BCĐ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh:

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo lộ trình.

Người đứng đầu các ngành, các cấp chính quyền, đơn vị, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn và trong phạm vi quản lý; chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; quan tâm đến đời sống các đối tượng yếu thế.

Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, bảo đảm an toàn cho người dân; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

- Ngày 16/4, ban hành Công văn số 122/CV-BCĐ về tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

BCĐ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 đến hết ngày 22 tháng 4 năm 2020 và sẽ có điều chỉnh tùy theo diễn biến của tình hình dịch.

*Ngày 15/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1308/UBND-KGVX về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu công nghiệp, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên, Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, nhất là doanh nghiệp có số lao động lớn, doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp FDI.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan: Triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp trên địa bàn; yêu cầu các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp (nhất là doanh nghiệp FDI) tăng cường quản lý lao động, đặc biệt là lao động có liên quan đến các vùng có dịch. Chỉ đạo, hướng dẫn Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên và các đơn vị phụ trợ tăng cường công tác quản lý đối với chuyên gia và người lao động; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người lao động.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn; rà soát, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện khai báo y tế của từng gia đình, từng người dân, nhất là người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phải thường xuyên di chuyển giữa các địa phương, kịp thời phát hiện và có biện pháp y tế phù hợp đối với từng trường hợp. 

*Ngày 17/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1352/UBND-CNN về tổ chức thực hiện các giải pháp để kiểm soát giá bán lợn thịt, thịt lợn

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 904/UBND-CNN ngày 23/3/2020 về việc tổ chức hướng dẫn tái đàn, tăng đàn lợn bảo đảm an toàn sinh học.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là Dịch tả lợn Châu Phi; tránh tình trạng lơ là, chủ quan để dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng.

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai rà soát, kiểm soát giá bán lợn thịt, thịt lợn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản trên, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên, UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc tổ chức tuyên truyền, thông tin sâu rộng về các biện pháp chăn nuôi, tái đàn lợn, tăng đàn lợn an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; tránh tình trạng găm lợn, đẩy giá lợn tăng cao quá mức; bảo đảm hài hòa lợi ích của người chăn nuôi, người phân phối, cung ứng dịch vụ và người tiêu dùng. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng để người tiêu dùng tăng cường sử dụng các thực phẩm thay thế.

*Ngày 14/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1265/UBND-KGVX về tăng cường các giải pháp thực hiện xóa nghèo đối với hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng

UBND tỉnh yêu cầu:

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc: Chỉ đạo rà soát việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xóa nghèo đối với hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh; chỉ đạo rà soát, nắm rõ hoàn cảnh của từng hộ nghèo có thành viên là người có công trên địa bàn, phân tích nguyên nhân dẫn đến nghèo để có giải pháp hỗ trợ cụ thể, phù hợp đối với từng nhóm đối tượng, từng hộ gia đình; huy động tối đa các nguồn lực của địa phương, kết hợp vận động các tổ chức, cá nhân nhận hỗ trợ, đỡ đầu, giúp hộ nghèo có thành viên là người có công vươn lên thoát nghèo; theo dõi sát sao, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện hằng tháng, hằng quý, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phù hợp, đảm bảo phấn đấu hoàn thành các mục tiêu theo tiến độ kế hoạch.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả mục tiêu xóa nghèo đối với hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Bám sát các nội dung chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh, tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện trên toàn tỉnh; tổng hợp, báo báo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện theo định kỳ 6 tháng (trước ngày 06/6), năm (trước ngày 15/11).

*Ngày 17/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1340/UBND-KGVX về rà soát, xử lý nghiêm các hành vi mua gom sổ bảo hiểm tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội

UBND tỉnh yêu cầu Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc chỉ đạo, thực hiện như sau: Khẩn trương rà soát, nắm tình hình thu gom, mua bán sổ bảo hiểm tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội trên địa bàn tỉnh; kịp thời cảnh báo cho các đơn vị liên quan. Thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội và các quy trình, nghiệp vụ theo chỉ đạo của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Xử lý nghiêm khi phát hiện các hành vi thu gom, mua bán sổ bảo hiểm tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, siết chặt quy trình chi trả để ngăn chặn các đối tượng trục lợi.

*Ngày 13/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1254/UBND-KGVX về tăng cường thông tin tuyên truyền và công tác quản lý nhà nước về thông tin báo chí

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương đơn vị: Thực hiện nghiêm Luật Báo chí năm 2016; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; các văn bản chỉ đạo của tỉnh liên quan đến hoạt động báo chí. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành, đơn vị liên quan để được hướng dẫn xử lý thông tin báo chí phản ánh về đơn vị theo quy định hiện hành, đồng thời thực hiện nghiêm chế độ báo cáo xác minh thông tin báo chí phản ánh theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông: Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin các báo, trang mạng viết về Thái Nguyên. Khi phát hiện thông tin phản ánh có tính chất nhạy cảm, gây dư luận xấu, cần đôn đốc kiểm tra, xác minh thông tin, tham mưu cho UBND tỉnh phương án giải quyết cụ thể, phù hợp với quy định hiện hành.

Định kỳ hằng tuần (vào ngày Thứ 6) tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về kết quả theo dõi, đôn đốc giải trình thông tin phản ánh, đồng thời tham mưu phương án xử lý cụ thể (báo cáo gửi kèm nội dung giải trình làm rõ thông tin của các sở, ngành, địa phương, đơn vị).

Nguồn: www.alostories.com

Thanh Mai (tổng hợp&biên tập)