Truy cập nội dung luôn

Điểm văn bản chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh tuần qua

 

Đăng ký danh mục Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX; triển khai Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019 - 2025; tăng cường công tác phòng, chống Sâu keo mùa thu hại ngô…là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh tuần từ 22/7 đến 28/7.

* Ngày 23/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2942/UBND-TH về việc đăng ký danh mục Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ 49 ngày 18/7/2019, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc khẩn trương triển khai các nội dung, cụ thể như sau:

Tổng hợp, đăng ký danh mục công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gửi UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp) trước ngày 15/8/2019.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương có liên quan tổng hợp danh mục công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; báo cáo UBND tỉnh xem xét theo quy định.

* Ngày 24/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn sô 2954/UBND-CNN về việc triển khai Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019 - 2025.

Thực hiện văn bản số 4981/BNN-TY ngày 16/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025. UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ tình hình thực tế, triển khai Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn  2019 - 2025, báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh trước ngày 30/7/2019.

Giao UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc tổ chức tháng vệ sinh, phun thuốc sát trùng tiêu độc trước các thời điểm có nguy cơ cao phát sinh dịch Cúm gia cầm tại địa phương; giám sát dịch bệnh trên đàn gia cầm, nhất là các vùng đã từng xuất hiện dịch bệnh; cảnh báo và xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng.

* Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2914/UBND-CNN về việc tăng cường công tác phòng, chống Sâu keo mùa thu hại ngô.

Thực hiện Chỉ thị số 4962/CT-BNN-BVTV ngày 15/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng, chống Sâu keo mùa thu hại ngô, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc:

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc thực hiện tốt công tác điều tra, phát hiện, thống kê mức độ, diện tích nhiễm Sâu keo mùa thu trên ngô và các cây trồng khác; hướng dẫn nông dân chủ động tổ chức thực hiện công tác phòng, chống theo quy trình kỹ thuật đã được Cục Bảo vệ thực vật ban hành.

Tổ chức thông tin, tuyên truyền về đặc điểm sinh học, quy luật phát sinh gây hại cũng như các biện pháp kỹ thuật phòng, chống Sâu keo mùa thu cho người dân. Khuyến cáo nông dân áp dụng triệt để các biện pháp sinh học, sử dụng bẫy bả để thu bắt và tiêu diệt sâu trưởng thành; sử dụng các biện pháp thủ công (thu gom và tiêu diệt trứng, sâu non) và các biện pháp canh tác, vệ sinh đồng ruộng để giảm mật độ Sâu keo mùa thu trên đồng ruộng. Chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong trường hợp mật độ sâu cao và chỉ sử dụng các loại thuốc đã được Cục Bảo vệ thực vật hướng dẫn, tuân thủ theo nguyên tắc “4 đúng” khi sử dụng.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan:

Tổ chức điều tra, đánh giá nhằm xác định các giống ngô có khả năng kháng, chống chịu với Sâu keo mùa thu để thông tin, hướng dẫn nông dân sử dụng, thay thế các giống ngô đã bị Sâu keo mùa thu gây hại nặng.

Tổ chức hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật phòng, chống Sâu keo mùa thu cho cán bộ trồng trọt và bảo vệ thực vật, khuyến nông các cấp.

Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các hành vi lợi dụng dịch bệnh để kinh doanh thuốc giả, thuốc không đảm bảo chất lượng và tăng giá thuốc.

* Ngày 23/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Với mục đích – yêu cầu: Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng vị trí công tác; lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách; lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật của người dân để sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc, giải quyết không đúng quy định gây bức xúc, làm xói mòn lòng tin của người dân, doanh nghiệp, cản trở sự phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội của tỉnh.

Chủ động phòng ngừa vi phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu: Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc và cơ quan, tổ chức, đơn vị phải nêu cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Công tác quán triệt và tổ chức thực hiện nội dung Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ phải được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, toàn diện ở tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên phạm vi toàn tỉnh.

Nội dung thực hiện bao gồm: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò, trách nhiệm của tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội trong phòng, chống tham nhũng; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm

* Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2913/UBND-KGVX về việc thực hiện điều hành giá và các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019 - 2020

Thực hiện Công văn số 2976/BGDĐT-KHTC ngày 15/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chỉ đạo điều hành giá và các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2019 – 2020. UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện thực hiện tốt các nội dung sau:

Thực hiện nghiêm và đầy đủ việc điều hành giá và các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019 - 2020 theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2976/BGDĐT-KHTC ngày 15/7/2019.

Tiếp tục tăng cường hướng dẫn, kiểm tra và có biện pháp xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra lạm thu, thu ngoài học phí.

Rà soát các điều kiện để đảm bảo việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông theo đúng kế hoạch.

Nguồn: thaiguyen.gov.vn

Thanh Tâm (Biên tập)