Truy cập nội dung luôn

Điểm văn bản chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh tuần qua

 

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh tuần từ 08/7 đến 12/7.

* Ngày 10/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, dự toán ngân sách nhà nước năn 2019.

Nhằm cụ thể hóa nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội (KT-XH) và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành, thị trong tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

Về yêu cầu: Tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 trên cơ sở đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; đánh giá các kết quả đã đạt được trong năm 2019 so với mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách năm 2019 đã đề ra; xác định mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 trên cơ sở căn cứ mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước trong thời gian tới. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị; việc xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 phải bảo đảm tính đồng bộ, hệ thống và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp; bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả.

Tổ chức thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính tính toán xây dựng các phương án, các cân đối lớn làm cơ sở hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc xây dựng kế hoạch năm 2020 về các chỉ tiêu KT-XH, xây dựng danh mục các dự án đầu tư công để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Xây dựng phương án cân đối kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc xây dựng dự toán thu chi ngân sách năm 2020, trình UBND tỉnh xem xét báo cáo Bộ Tài chính. Dự kiến danh mục và mức vốn bố trí cho các dự án đầu tư thuộc ngân sách địa phương cân đối, tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành liên quan xác định mức trần bội chi ngân sách năm 2020 làm cơ sở trình HĐND tỉnh các phương án huy động vốn cân đối bổ sung cho đầu tư công năm 2020.

Các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan đánh giá kết quả thực hiện các đề án, chương trình, được giao 3 năm 2016 - 2018 và dự ước khả năng thực hiện năm 2019; xác định làm rõ các nút thắt về cơ chế chính sách, giải pháp điều hành, cơ chế phối hợp; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đảm bảo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc và các sở, ban, ngành khác: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh khẩn trương triển khai xây dựng nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán thu chi ngân sách theo đúng thời gian quy định.

* Ngày 10/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Với mục đích, yêu cầu: Việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 phải đánh giá được chính xác thực trạng sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, huyện, tỉnh để làm cơ sở để đánh giá tình hình quản lý đất đai trong 5 năm qua và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; đồng thời làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021 - 2030 và là cơ sở quan trọng để xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 phải được thực hiện đầy đủ, chính xác, đúng thời gian. Cung cấp số liệu để xây dựng niên giám thống kê toàn tỉnh và phục vụ nhu cầu thông tin đất đai cho các hoạt động kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo và các nhu cầu khác của Nhà nước và tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội.

Nội dung bao gồm: Việc kiểm kê đất đai phải xác định được đầy đủ số liệu về diện tích đất tự nhiên của từng tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, huyện và toàn tỉnh; diện tích các loại đất, các loại đối tượng đang quản lý, sử dụng đất đến thời điểm kiểm kê tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Diện tích các loại đối tượng đang sử dụng đất, đối tượng đang quản lý đất theo quy định tại Điều 5 và Điều 8 của Luật Đất đai năm 2013. Diện tích đất ngập nước, đất khu bảo tồn thiên nhiên, đất cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 của Luật Đa dạng sinh học. Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 phải phản ánh được sự phân bố của các loại đất kiểm kê theo từng đơn vị hành chính các cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, huyện và toàn tỉnh.

Tổ chức thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường lập dự toán kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 các cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, huyện, tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các đơn vị sử dụng đất an ninh, quốc phòng trên toàn tỉnh và các sở, ngành liên quan thực hiện kiểm kê và tổng hợp số liệu theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; cung cấp tài liệu, bản đồ để phục vụ cho công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; tổng hợp số liệu kiểm kê và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất; lập báo cáo tổng hợp về kết quả kiểm kê và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cấp tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường…

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị thực hiện kiểm kê quỹ đất quốc phòng, an ninh để thống nhất số liệu phục vụ yêu cầu tổng hợp kết quả kiểm kê đất đai…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Cung cấp bản đồ, số liệu kết quả kiểm kê hiện trạng rừng và số liệu thống kê hiện trạng rừng năm gần nhất để phục vụ yêu cầu kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; đồng thời rà soát số liệu kiểm kê, thống kê hiện trạng rừng ở từng địa phương để bảo đảm thống nhất với số liệu kiểm kê đất đai năm 2019.

Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị chỉ đạo rà soát, xác định và giải quyết khu vực còn đang tranh chấp địa giới hành chính các cấp, làm cơ sở pháp lý cho kiểm kê đất đai.

Sở Tài chính: Hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh lập dự toán chi phí cho các hoạt động kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh…

Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị: Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực để triển khai thực hiện kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của địa phương; tổng hợp số liệu kiểm kê và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cấp huyện, gửi báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh; Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung, số liệu và thời gian thực hiện, hoàn thành, báo cáo kết quả theo đúng yêu cầu của Chỉ thị.

* Ngày 08/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2655/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy rừng.

Để chủ động phòng cháy và chữa cháy (PCCC) rừng, UBND tỉnh yêu cầu thủ tưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; chủ tịch UBND các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh chỉ đạo thực hiện ngay một số công tác trọng tâm sau:

Thực hiện nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong công tác PCCC theo quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy. Tiếp tục triển khai nghiêm Công điện 418/CĐ-TTg ngày 26/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách PCCC rừng.

Sở NNPTNT chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt phương án chữa cháy rừng, phương án điều động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng; đề nghị các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn tỉnh, sẵn sàng chi viện lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng. Trong trường hợp cháy lớn, phức tạp, Công an tỉnh báo cáo đề nghị Bộ Công an và các địa phương giáp danh để phối hợp chữa cháy… Căn cứ tình hình diễn biến thời tiết khi nắng nóng kéo dài và cảnh báo cháy rừng, Sở NNPTNT chỉ đạo Ban Quản lý rừng, chủ rừng có kế hoạch, phương án tuần tra, canh gác kiểm soát chặt chẽ người vào rừng để phòng ngừa, không để cháy xảy ra.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở NNPTNT tổ chức đợt kiểm tra công tác PCCC rừng tại một số địa bàn và các khu vực rừng có nguy cơ cháy cao; xứ lý nghiêm các hành vi, vi phạm trong lĩnh vực PCCC…, tổ chức chữa cháy kịp thời các vụ cháy, nổ và cháy rừng xảy ra. Chủ động phối hợp với Sở Tài chính và UBND  các huyện, thành, thị đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án “Xây dựng lực lượng dân phòng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 – 2022.

Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo về nguy cơ cháy rừng…, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong hoạt động PCCC, cứu nạn cứu hộ, phê phán các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về PCCC rừng, không thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra cháy nổ. 

* Ngày 08/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2670/UBND-CNN về việc cung cấp số liệu, diện tích tự nhiên theo số liệu thống kê, kiểm kê đất đai

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2747/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 12/6/2019 về việc hướng dẫn cung cấp số liệu, diện tích tự nhiên theo số liệu thống kê, kiểm kê đất đai phục vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc. UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao sở Tài nguyên và Môi trường công khai và cung cấp kết quả thống kê, kiểm kê đất đai trên địa bàn cho các tổ chức, cá nhân để sử dung thống nhất theo quy định. Việc công khai và cung cấp số liệu diện tích tự nhiên của đợn vị hành chính cấp huyện, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc trên địa bàn tỉnh theo kết quả thống kê, kiểm kê đất đai kỳ gần nhất đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt và công bố.

* Ngày 11/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn sô 2756 /UBND-KT về việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Công văn số 5927/VPCP-KGVX.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Công văn số 5927/VPCP-KGVX ngày 05/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc tình trạng tour du lịch giá rẻ. UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo tại Công văn số 8298/VPCP-KTTH ngày 31/8/2018 của Văn phòng Chính phủ và nhiệm vụ phân công cụ thể tại Công văn số 5168/UBND-KT ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh.

Giao Sở VHTT&DL chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch lữ hành, sớm phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật, bao gồm cả biện pháp thu hồi giấy phép hoạt động; tổng hợp, kịp thời báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Nguồn: thaiguyen.gov.vn

Thanh Tâm (Biên tập)