Truy cập nội dung luôn

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần

Các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; triển khai cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; thực hiện Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 2558/VPCP-KSTT ngày 02/4/2020 của Văn phòng Chính phủ; rà soát, xây dựng báo cáo và phụ lục số liệu làm cơ sở chỉnh sửa, bổ sung… là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ 6 đến 12/4).

* Trong tuần, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 như:

- Ngày 6/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1141/UBND-KGVX Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, bảo hiểm thất nghiệp trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng trợ cấp bảo trợ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội trong thời gian phòng, chống dịch covid-19

- Ngày 07/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1152/UBND-NC về thành lập các chốt kiểm tra liên ngành để phòng, chống dịch COVID-19

- Ngày 08/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1173/UBND-KGVX về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19

- Ngày 08/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1183/UBND-KGVX về tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng, chống dịch Covid-19

- Ngày 08/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1190/UBND-KGVX về tiếp tục tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Trong đó, UBND tỉnh chỉ đạo việc thành lập các chốt kiểm tra liên ngành để phòng chống dịch COVID-19; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như sau:

- Về việc thành lập các chốt kiểm tra liên ngành để phòng chống dịch COVID-19:

Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc phối hợp với các Sở, ban, ngành quyết định thành lập các chốt kiểm tra việc thực hiện nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID -19. 

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng tham gia hỗ trợ tại các chốt kiểm tra theo quy định của ngành, đảm bảo an ninh, trật tự tại các chốt kiểm tra.

- Về việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng, chống dịch Covid-19:

Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét chỉ đạo: Trong trường hợp tại các tòa nhà quản lý, điều hành mạng lưới, trạm viễn thông có người bị nhiễm Covid - 19 mức độ F0, buộc phải thực hiện cách ly tập trung các đối tượng khác, xem xét cho phép bộ phận trực kỹ thuật của doanh nghiệp viễn thông tại khu vực đó được thực hiện tự cách ly tại chỗ để bảo đảm nhiệm vụ trực kỹ thuật, không làm gián đoạn việc cung cấp dịch vụ viễn thông.

UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc: Cho phép các cán bộ, công nhân viên và xe ô tô được phép di chuyển ra, vào các khu vực bị cách ly để ứng cứu mạng lưới viễn thông (Trong trường hợp mạng lưới viễn thông xảy ra sự cố); Trước khi cho ra, vào khu vực bị cách ly, yêu cầu cán bộ, công nhân viên và phương tiện của doanh nghiệp viễn thông bảo đảm tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch theo quy định.

Công ty Điện lực Thái Nguyên; Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ ưu tiên cung cấp điện, nước tại các địa điểm quản lý, điều hành, vận hành mạng lưới viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc hoạt động liên tục 24/24.

-­ Về việc tiếp tục tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

Sở Y tế chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai một số nội dung sau:

Xây dựng ngay quy trình tiếp nhận, sàng lọc, phân luồng bệnh nhân đến khám bệnh, chữa bệnh và thủ tục thanh toán viện phí theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính, bảo đảm nhanh, gọn, hiệu quả, giảm tối đa thời gian chờ khám bệnh, chờ thanh toán và tập trung đông người.

Hạn chế tối đa nhận các trường hợp khám bệnh thông thường vào điều trị nội trú trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19; tập trung tăng cường công tác điều trị người bệnh nội trú nhằm rút ngắn thời gian nằm viện điều trị cho người bệnh.

Bảo đảm đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân đạt chuẩn cho tất cả nhân viên y tế khi khám và điều trị cho người nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19. Trường hợp người bệnh cấp cứu chưa khai thác được yếu tố nguy cơ thì kíp cấp cứu phải mang đầy đủ trang phục phòng hộ cá nhân như khi cấp cứu người nhiễm COVID-19.

Các bệnh viện tuyến trên ưu tiên nhận người bệnh nặng, cấp cứu, chuyển tuyến; hạn chế tối đa nhận các trường hợp khám bệnh thông thường mà tuyến dưới thực hiện được. Tăng cường khám bệnh, tư vấn theo các hình thức trực tuyến, điện thoại... để giảm lưu lượng người đến khám bệnh. Giãn, hoãn việc mổ phiên các trường hợp trì hoãn được.

Sẵn sàng các phương án phòng, chống dịch theo từng cấp độ, đảm bảo đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư y tế, thuốc…tích cực hướng dẫn, tập huấn nâng cao năng lực cho các cán bộ y tế, nhất là các vấn đề chuyên môn sâu về điều trị bệnh, điều phối nguồn lực trong các cơ sở y tế đảm bảo phù hợp, hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh.

* Ngày 07/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1146/UBND-KGVX về triển khai cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc có trách nhiệm triển khai sử dụng, quản lý chữ ký số chuyên dùng Chính phủ tại cơ quan, đơn vị; định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) kết quả thực hiện theo quy định.

Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng, quản lý chữ ký số chuyên dùng Chính phủ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Chủ động phối hợp với Ban cơ yếu Chính phủ triển khai các nội dung yêu cầu về dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ theo quy định.

* Ngày 10/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1235/UBND-KSTTHC về thực hiện Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 2558/VPCP-KSTT ngày 02/4/2020 của Văn phòng Chính phủ

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc: Nghiêm túc, tăng cường chỉ đạo thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến tại cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý cán bộ, công chức không thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến thuộc thẩm quyền, nhất là các dịch vụ công đã được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan: Rà soát, tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục, lộ trình dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020, đảm bảo đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ thực hiện kiểm thử, tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ưu tiên trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ định kỳ ngày 01 hàng tháng, thực hiện đồng bộ trạng thái tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (trước hạn, đúng hạn, quá hạn) theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2019; thực hiện kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia với Cổng dịch vụ công, Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh từ ngày 20/4/2020 đến ngày 30/6/2020.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo cán bộ, công chức đã được cấp tài khoản quản trị Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại https://quantri.dichvucong.gov.vn/web/login.jsp để thực hiện quyền quản trị, theo dõi, giám sát, đôn đốc và tham mưu cho cấp có thẩm quyền trong xây dựng, quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia đối với các nhiệm vụ của tỉnh; bảo đảm vận hành hệ thống an toàn, an ninh thông tin, thông suốt, hiệu quả.

* Ngày 10/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1233/UBND-NC về triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc có trách nhiệm: Quán triệt, triển khai đầy đủ nội dung Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức và các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác văn thư, lưu trữ cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ. Ban hành Danh mục hồ sơ năm 2020 của cơ quan; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý xây dựng và ban hành Danh mục hồ sơ của cơ quan, tổ chức. Bố trí kinh phí hiện đại hoá, nâng cấp hệ thống, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị; tạo điều kiện nâng cao trình độ, bồi dưỡng, tập huấn cho người làm công tác văn thư.

Sở Nội vụ tổ chức tập huấn những nội dung mới của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ tại các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai tổ chức thực hiện công tác văn thư quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ

Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan điều chỉnh, bổ sung, nâng cấp chức năng của “Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành liên thông tỉnh Thái Nguyên”; kiểm tra chữ ký số văn bản đến và ký số văn bản điện tử trực tiếp trên Hệ thống đáp ứng với quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan. Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư.

Sở Tài chính đảm bảo kinh phí hoạt động hằng năm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện công tác văn thư theo quy định của pháp luật.

* Ngày 07/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1155/UBND-TH về rà soát, xây dựng báo cáo và phụ lục số liệu làm cơ sở chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương thực hiện rà soát, báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh; đồng thời gửi bản mềm (file) qua địa chỉ Email: bttinhtng@gso.gov.vn; duongtc@www.alostories.com; tonghopubndtn@www.alostories.com trước ngày 12/6/2020.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh, các Sở, Ban, ngành, đơn vị, địa phương, tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo: (1) Báo cáo việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội giai đoạn 2015-2020 (trong đó có phụ lục hệ thống số liệu thống kê kèm theo). Căn cứ xác định chỉ tiêu kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội giai đoạn 2020-2025 (trong đó có báo cáo về các phương án tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2026); (2) Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2016-2020 thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh. Dự thảo các báo cáo gửi UBND tỉnh trước ngày 19/6/2020 để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy đúng thời gian yêu cầu.

* Ngày 07/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số số 1156/UBND-CNN về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc tổ chức thực hiện: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất trên địa bàn; có giải pháp huy động sự tham gia của cộng đồng vào công tác bảo vệ môi trường và khuyến khích tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường. Có chính sách khuyến khích nhà đầu tư và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường. Chỉ đạo quyết liệt và giám sát việc thực hiện xóa bỏ các lò gạch, lò vôi thủ công trên địa bàn. Không đầu tư các dự án sản xuất vật liệu xây dựng có công nghệ lạc hậu, sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan: Bố trí đủ nhân lực, đảm bảo chất lượng cho công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn. Đảm bảo nguồn lực tài chính cho công tác bảo vệ môi trường, ít nhất đạt tỷ lệ theo quy định của pháp luật. Giám sát chặt chẽ các nguồn thải thuộc ngành công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm và các ngành khác có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Tăng cường việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện thủ tục môi trường; việc xây dựng và vận hành công trình bảo vệ môi trường, quan trắc, xả thải của các doanh nghiệp có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao. Đối với các dự án mới, kiên quyết không cho hoạt động khi chưa xây dựng, chưa đủ điều kiện vận hành công trình bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, chậm hoàn thành thủ tục về môi trường theo quy định của pháp luật.

Giao Sở Xây dựng kiểm tra kết quả việc thực hiện xóa bỏ các lò gạch, lò vôi thủ công trên địa bàn và báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 25/4/2020.

Nguồn: www.alostories.com

Duy Linh (tổng hợp & biên tập)