Truy cập nội dung luôn

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh.

 

Các chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; triển khai thực hiện Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư; công khai tình hình quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2019; tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong 2 tuần từ 20/4 đến 3/5

* Trong tuần, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh:

- Công văn số 1417/UBND-TH ngày 21/4 về rà soát, triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng dịch Covid-19

-  Công văn số 1440/UBND-KGVX ngày 22/4 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

- Công văn số 1488/UBND-TH ngày 27/4 về triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng dịch Covid-19

- Công văn số 1515/UBND-KGVX ngày 27/4 về thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

- Công văn số 1541/UBND-KGVX ngày 29/4 về thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

- Công văn số 1542/UBND-KGVX ngày 29/4 về rà soát, xử lý vi phạm trong sử dụng kinh phí phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”, phương châm “4 tại chỗ”; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới: Tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung trên 30 người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết; dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu

3. Các nội dung được hoạt động trở lại gồm: Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ; khu tập luyện thể thao, các khu, điểm du lịch, di tích, danh lam thắng cảnh. Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải. Học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại theo kế hoạch.

 - Nhà máy, cơ sở sản xuất tiếp tục hoạt động và phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho công nhân, người lao động.

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở chịu trách nhiệm xây dựng phương án làm việc cho cơ quan, đơn vị một cách phù hợp bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên

 - Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo an toàn tại các cơ sở và hoạt động thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý

4. Sở Y tế: Căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế, phối hợp với các ngành liên quan triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trường học, vận chuyển hành khách. Phối hợp với các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

5. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tiếp tục quản lý chặt chẽ tất cả các trường hợp người nhập cảnh, người đến từ hoặc đi qua các vùng có dịch đến tỉnh Thái Nguyên để kịp thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, các ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc khẩn trương triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch; phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, hỗ trợ phát triển sản xuất và đảm bảo an sinh tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội.

8. Các sở, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ: Tập trung triển khai có hiệu quả công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, hộ kinh doanh, các lĩnh vực sản xuất lưu thông hàng hóa, các lĩnh vực ưu tiên; đẩy mạnh các hoạt động giao dịch, kết nối, xúc tiến thị trường, đa dạng hóa các hình thức liên kết, tiêu thụ sản phẩm; đảm bảo đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân trong mọi tình huống; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công, tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sớm triển khai thực hiện các dự án; tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm công khai minh bạch, kịp thời, chính xác, đúng quy định.

- Giám đốc các sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện; kịp thời tham mưu, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh theo quy định.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội tỉnh phối hợp triển khai, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định

* Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1494/UBND-NC về triển khai thực hiện Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc tổ chức thực hiện nghiêm Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW  ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý, theo đúng quy định.

- Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 71-KL/TW và khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong công tác cán bộ, công tác tuyển dụng về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ để tổng hợp) trước ngày 30/7/2020 và định kỳ hằng năm báo cáo kết quả theo quy định.

- Giao Sở Nội vụ đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

* Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1492/UBND-KT về công khai tình hình quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2019

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương có liên quan thực hiện một số nội dung như sau:

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan rà soát, khắc phục các tồn tại của báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, đặc biệt những đơn vị đã có tồn tại từ năm 2018 (theo Công văn số 4777/BTC-ĐT ngày 23/4/2019 của Bộ Tài chính); đẩy nhanh việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định; báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành do đơn vị mình quản lý theo quy định tại các Thông tư của Bộ Tài chính; ưu tiên bố trí nguồn lực hợp lý cho công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành; chủ động trong tổng hợp báo cáo và hướng dẫn các chủ đầu tư, ban quản lý dự án lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định.

- Yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chấp hành nghiêm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành; nâng cao năng lực, tuân thủ các quy định của nhà nước về quản lý dự án đầu tư; chủ động phối hợp với cơ quan thẩm tra quyết toán cung cấp thông tin, trong giai đoạn thẩm tra quyết toán; thực hiện quản lý và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định để đảm bảo có đầy đủ hồ sơ khi quyết toán dự án hoàn thành; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua của cá nhân, tổ chức thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành; ưu tiên bố trí nguồn lực (nhân sự, vật chất) cho công tác thẩm tra quyết toán hoàn dự án hoàn thành; yêu cầu Nhà thầu cần chủ động phối hợp với các chủ đầu tư, thực hiện lập và cung cấp hồ sơ theo quy định để thực hiện quyết toán dự án hoàn thành. Trên cơ sở kết quả quyết toán dự án hoàn thành, xác định công nợ để ưu tiên bố trí vốn thanh toán dứt điểm cho dự án đã hoàn thành phê duyệt quyết toán, không để nợ đọng.

* Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1497/UBND-NC về tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc tập trung thực hiện các nội dung sau:

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành; hậu quả, tác hại và hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn trôi nổi ngoài tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, không để các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây ra, nhất là tai nạn bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.

- Công an tỉnh tăng cường kiểm tra công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong lực lượng công an nhân dân và các cơ quan, tổ chức tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, các doanh nghiệp được trang bị, sử dụng. Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng chất độc, chất cấm, công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, điều tra xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng, đường dây ổ nhóm có hành vi sản xuất, nhập khẩu, mua bán, tàng trữ vận chuyển sử dụng trái phép các loại  vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tổng kiểm tra, rà soát số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong phạm vi quản lý. Tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do cơ quan Công an chuyển giao và các tổ chức, cá nhân giao nộp theo thẩm quyền.

- Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh làm tốt chức năng điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật các vụ án có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

- Cơ quan quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an và các lực lượng khác thực hiện các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa ngăn chặn các hoạt động vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các hành vi sản xuất, nhập khẩu, mua bán, tàng trữ, vận chuyển sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn cụ thể việc quản lý, sử dụng các loại vũ khí trong huấn luyện, thi đấu thể thao, làm đạo cụ hoặc để trưng bày, triển lãm trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền vận động các đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

- Sở Tài chính căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; chế độ quản lý, sử dụng tài chính đảm bảo cho công tác tiếp nhận, thu gom, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

* Ngày 29/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1554/UBND-KGVX về tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc tiếp tục tăng cường triển khai và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng  dịch vụ công trực tuyến; kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện (nếu có); bảo đảm an toàn, thuận lợi, hiệu quả.

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương bảo đảm hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử để triển khai thực hiện dịch vụ công được kịp thời, an toàn, hiệu quả.

Nguồn: www.alostories.com

Duy Linh (tổng hợp, biên tập)