Truy cập nội dung luôn

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp tổng kết công tác phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh năm 2019

 

Xem nội dung file đính kèm (Tại đây)

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Phòng Dịch vụ HCC