Truy cập nội dung luôn

Xóa nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng

Chi tiết văn bản tại file đính kèm

Nguồn: www.alostories.com

Phòng Biên tập - Trị sự