Truy cập nội dung luôn

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, để phòng chống dịch, làm tốt công tác cách ly, không để dịch lây lan, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của nhân dân; để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, nỗ lực cao nhất thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1598/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 26/3/2020 về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Tập trung rà soát, tái cấu trúc nghiệp vụ các thủ tục hành chính cấp độ 3, 4 để tổ chức triển khai tại địa phương, đồng thời tiến hành tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các thủ tục hành chính thực hiện trên môi trường điện tử đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định của pháp luật...đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường mạng. Rà soát tổ chức triển khai các giải pháp đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính đất đai trực tuyến để người dân, doanh nghiệp giải quyết được thủ tục hành chính. Tổ chức quản lý chặt chẽ dữ liệu hình thành trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Xin mời xem chi tiết tại file đính kèm

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Phòng HCC (Tổng hợp)