Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch Tổng kết Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tỉnh Thái Nguyên

Ngày 29/4. UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch 57/KH-UBND về Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tỉnh Thái Nguyên.

Với yêu cầu và mục đích đặt ra nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu của Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Chương trình tổng thể), Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 (theo Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ), Đề án cải cách hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020 (theo Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh); xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương, xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tỉnh Thái Nguyên phù hợp với yêu cầu, điều kiện phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội của tỉnh. Ủy ban yêu cầu các Sở, Ban, ngành (bao gồm các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn), UBND cấp huyện: Xây dựng báo cáo tổng kết gửi về các Sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ và Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất ngày 30/5/2020; Lựa chọn các hình thức tổ chức tổng kết phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình tại cơ quan, đơn vị, địa phương..

Sở Nội vụ có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện kế hoạch tổng kết; Tổng hợp báo cáo của các Sở, Ban, ngành, địa phương; xây dựng Báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, trình Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ. Tổ chức hội thảo, hội nghị lấy ý kiến vào các báo cáo chuyên đề và dự thảo Báo cáo tổng kết; dự thảo Chương trình tổng thể cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Hướng dẫn, triển khai, thực hiện khen thưởng trong phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ 2011-2020 báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Báo cáo tổng kết và dự thảo Chương trình tổng thể cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, đồng thời tham mưu tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2020.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét giải quyết./.

 

Thai nguyen.gov.vn

Phong DVHCC