Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch số: 5741/KH-BNV về việc tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác xây dựng Nông thôn mới các cấp