Truy cập nội dung luôn

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tăng cường tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm

14-10-2019

Ngày 11/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4255/UBND-KGVX về việc tăng cường tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm.

Kế hoạch truyền thông về ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2019

12-08-2019

Ngày 09/8, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm ban hành Kế hoạch số 181/KH-ATTP về truyền thông ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2019.

Chỉ thị về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế

12-08-2019

Ngày 29/7, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị số 08/CT-BYT về việc giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế.

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

12-08-2019

Ngày 05/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3145/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Thông báo Hướng dẫn bổ sung Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh và đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe

22-04-2019

Căn cứ Điểm d Khoản 1, Điểm đ Khoản 2 Điều 7 và Khoản 3 Điều 28 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thực hiện một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

Tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

26-03-2019

Ngày 19/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 1074/BGDĐT-GDTC về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về án toàn thực phẩm thực phẩm năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

03-01-2019

Ngày 24/12, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 324/BC-UBND về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về án toàn thực phẩm thực phẩm năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019

25-12-2018

Ngày 25/12, Ban chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm ban hành Kế hoạch số 181/KH-BCĐ Về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/2016/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ năm 2018

22-12-2018

Ngày 21/12, Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm ban hành Công văn số 2846/BCĐ-SYT về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/2016/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ năm 2018.

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

05-11-2018

Thực hiện theo Chỉ thị số 4316/CT-BGDĐT ngày 12/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào Tạo về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

Kiểm tra thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu trong 2 ngày

18-10-2018

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu.

Đảm bảo An toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018

12-09-2018

Ngày 07/9, Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch đảm bảo An toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018

Thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm

20-04-2018

Ngày 18/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1358/UBND-KGVX thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Đề xuất xây dựng TCVN về phương pháp thử trong lĩnh vực ATTP giai đoạn 2016-2020

10-11-2017

Thực hiến ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tê về việc lập kế hoạch xây dựng TCVN về phương pháp thử lĩnh vực ATTP giai đoạn 2016-2020, căn cứ năng lực của Viện