Truy cập nội dung luôn

Tổ chức, bộ máy

I. Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV:

Đại hội MTTQ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 20014-2019 hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh gồm 71 vị, với cơ cấu thành phần: Các tổ chức thành viên 23 vị; MTTQ các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc 9 vị; Các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp 7 vị; Các cá nhân tiêu biểu 13 vị; Các chuyên gia trên các lĩnh vực 10 vị; Cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh 9 vị. Cơ cấu kết hợp: Nữ 16 vị (22,5%), người ngoài đảng 19 vị (26,7%), dân tộc thiểu số 17 vị (23,9%), tôn giáo 9 vị (12,6%).

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên khóa XIV gồm các ông (bà):

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 12 đường Nha Trang - Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208.3855.700.

Fax: 0208.3.855.700.

Email: mattrantoquoc@www.alostories.com

 

01. Đ/c Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

ĐTDĐ:

0982.718.369

ĐTCQ:

 

Email:

 

02. Đ/c Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh

ĐTDĐ:

0915.174.666

ĐTCQ:

0280.3857.366

Email:

tungpct@www.alostories.com  

03. Đ/c Lê Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

ĐTDĐ:

0912.454.687

ĐTCQ:

0280.3754.316

Email:

 

04. Đ/c Lý Văn Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

ĐTDĐ:

0914.833.422

ĐTCQ:

02803.856.298

Email:

tholv@www.alostories.com

05. Đ/c Đàm Quang Tuyến, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân chủ-Pháp Luật

ĐTDĐ:

0912.454.863

ĐTCQ:

02803.653.759

Email:

Tuyendq@www.alostories.com

06. Đ/c Nguyễn Bắc Lệ, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Phong trào

ĐTDĐ:

0912.294.758

ĐTCQ:

02803.752.842

Email:

lenb@www.alostories.com  

07. Đ/c Phạm Trung Dũng, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Tổ chức- Tuyên giáo

ĐTDĐ:

0972.506.369

ĐTCQ:

02803.652.554

Email:

dungpt@www.alostories.com  

08. Đ/c Nguyễn Quang Tùng, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng

ĐTDĐ:

0979.872.962

ĐTCQ:

02803.855.700

Email:

tungnq@www.alostories.com   

 

II. Các Ban cơ quan  Uỷ ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên:

1. Ban Dân chủ- Pháp luật;        

2. Ban Phong trào;

3. Ban Tổ chức- Tuyên giáo;

4. Ban Dân tộc và tôn giáo;

5. Văn phòng.

III. Các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên:

1. HĐTV Dân chủ- Pháp luật;

2. HĐTV Văn hoá - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội;

3. HĐTV Dân tộc và tôn giáo.

Nguồn: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên
Tác giả: