Truy cập nội dung luôn

Lịch sử hình thành và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.

+ Đại hội lần thứ I Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên (1955-1959)

Đại hội được tiến hành vào tháng 12 năm 1955;

Đại hội đã bầu ra 23 vị uỷ viên đại diện cho các giới, các dân tộc, các tôn giáo trong tỉnh. Ông Bùi Chí Tâm được bầu giữ chức Chủ tịch.

+ Đại hội lần thứ II Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên (1959-1961) 

Tham dự Đại hội có 200 đại biểu, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh tham dự;

Đại hội đã bầu ra 35 vị uỷ viên. Ông Bùi Chí Tâm được bầu tái cử giữ chức Chủ tịch.

+ Đại hội lần thứ III Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên (1961- 1964)

Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thái Nguyên khóa III, diễn ra trong các ngày 27 - 30 tháng 11 năm 1961;

Tham dự Đại hội có 184 đại biểu đại diện cho các dân tộc, các tôn giáo, các giới, các ngành trong tỉnh. ông Bùi Chí Tâm được bầu tái cử giữ chức Chủ tịch.

+ Đại hội lần thứ IV Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên (1964- 1974)

Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thái Nguyên khóa IV, diễn ra trong các ngày 01 - 04 tháng 3 năm 1964;

Đại hội đã bầu ra Uỷ ban MTTQ tỉnh khoá mới gồm 59 vị ủy viên;

Ông Bùi Chí Tâm được bầu tái cử giữ chức Chủ tịch.

Ngày 21 tháng 4 năm 1965, Quốc hội quyết định hợp nhất 2 tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên thành tỉnh Bắc Thái. Ông Nguyễn Việt Vinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Thái.

+ Đại Hội lần thứ I Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Thái (1974-1978)

Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Bắc Thái khóa I, nhiệm kỳ 1974- 1978 diễn ra trong các ngày 16 -  19 tháng 7 năm 1974;

Tham dự Đại hội có 187 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh;

Đại hội đã hiệp thương cử ra uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Thái gồm 55 vị ủy viên;

Ông Nguyễn Hồng An được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch.

+ Đại hội lần thứ II Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Thái (1978- 1981)

 Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Bắc Thái khóa II, nhiệm kỳ 1978- 1981 diễn ra trong các ngày 26 - 28 tháng 9 năm 1978;

Tham dự Đại hội có 285 đại biểu đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo trong tỉnh;

Đại hội đã hiệp thương cử ra Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Thái gồm 55 vị ủy viên;

Ông Ngô Thượng Thạch được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch.

+ Đại hội lần thứ III Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Thái (1981- 1983)

Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Bắc Thái khóa III, nhiệm kỳ 1981- 1983 diễn ra trong các ngày 25 - 26 tháng 8 năm 1981;

Đại hội đã hiệp thương cử ra Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Thái gồm 51 vị ủy viên;

Ông Nguyễn Văn Nhỡ được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch.

+ Đại hội lần thứ IV Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Thái (1983- 1988)

Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Bắc Thái khóa IV, nhiệm kỳ 1983- 1988 diễn ra trong các ngày 14 - 15 tháng 10 năm 1983;

Đại hội đã hiệp thương cử ra Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Thái gồm 51 vị ủy viên;

Ông Nguyễn Văn Nhỡ được hiệp thương tái cử giữ chức Chủ tịch;

Năm 1985 Ông Đồng Văn Dương được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch;

Năm 1987 Ông Đặng Phúc Lường được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch.

+ Đại hội lần thứ  V Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Thái (1988- 1994)

Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Bắc Thái khóa V, nhiệm kỳ 1988- 1994 diễn ra trong các ngày 28 - 29  tháng 11  năm 1988;

Tham dự Đại hội gồm 169 đại biểu đại diện cho các địa phương, các đoàn thể nhân dân, các hội, các dân tộc, các tôn giáo trong  tỉnh; 

Đại hội đã hiệp thương cử ra Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Thái  gồm 55 vị ủy viên;

Ông Đặng Phúc Lường được hiệp thương tái cử giữ chức Chủ tịch;

Năm 1991 Ông Nông Thái Nghiệp  được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch.

+ Đại hội lần thứ VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Thái ( 1994- 1998)

Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Bắc Thái khóa VI, nhiệm kỳ 1994- 1998 diễn ra trong các ngày 26 - 27  tháng 8 năm 1994;

Tham dự Đại hội có 204 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh;

Đại hội đã hiệp thương cử ra Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Thái gồm 55 vị ủy viên;

Ông Nông Thái Nghiệp được hiệp thương tái cử giữ chức Chủ tịch;

Năm 1997 ông Triệu Quang được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch.

Tháng 1/1997, tỉnh Bắc Thái được chia tách thành Tỉnh Thái Nguyên và Tỉnh Bắc Kạn. MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã qua 10 kỳ Đại hội (4 kỳ Đại hội trước khi hợp nhất tỉnh và 6 kỳ Đại hội trong thời gian hợp nhất 2 tỉnh).

+ Đại hội lần thứ XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên (1998- 2004)

Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thái Nguyên khóa XI, nhiệm kỳ 1998- 2004 diễn ra trong các ngày 18 - 19 tháng 5  năm 1998;     

Đại hội đã hiệp thương cử ra Uỷ ban MTTQ tỉnh gồm 55 vị uỷ viên;

Ông Triệu Quang được hiệp thương tái cử giữ chức Chủ tịch;

Năm 1999  ông Chu Văn Nhằn được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch.

+ Đại hội lần thứ XII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên (2004 - 2009)

 Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2004- 2009 diễn ra trong các ngày 18 - 19 tháng 8 năm 2004;

Tham dự Đại hội có 250 đại biểu đại diện cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các dân tộc, các tôn giáo trong tỉnh;

Đại hội hiệp thương cử ra Uỷ ban MTTQ tỉnh gồm 69 vị ủy viên;

Ông Phùng Đình Thiệu được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch;      

Năm 2009 Ông Nguyễn Thanh Tùng được hiệp thương cử  giữ chức Chủ tịch.

+ Đại hội lần thứ XIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên ( 2009 - 2014)

Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2009 -2014  diễn ra trong các ngày  17 và 18  tháng 7    năm 2009;

Tham dự Đại hội có 300   đại biểu đại diện cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các dân tộc, các tôn giáo trong tỉnh;

Đại hội hiệp thương cử ra Uỷ ban MTTQ tỉnh gồm 75 vị ủy viên;

Ông Nguyễn Thanh Tùng tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch.     

 


Nguồn: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên
Tác giả: