Truy cập nội dung luôn

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Báo cáo thuyết minh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

2013-01-24 15:15:00.0


Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã tổ chức nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, chỉnh lý Dự thảo để công bố lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp. Sau đây là thuyết minh về những nội dung cơ bản của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên giới thiệu toàn văn báo cáo này trong File đính kèm.

Tài liệu đính kèm

Nguồn: www.alostories.com
Tác giả: