Truy cập nội dung luôn

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Bản tham chiếu, so sánh giữa Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

2013-01-24 15:12:00.0

Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (sau đây gọi chung là Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp) ban hành Bản tham chiếu, so sánh giữa Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp; Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên giới thiệu toàn văn nội dung này trong File đính kèm.

Tài liệu đính kèm

Nguồn: www.alostories.com
Tác giả: