Truy cập nội dung luôn

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Phú Bình và huyện Võ Nhai

Ngày 17/9, Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh đã kiểm tra tại UBND huyện Phú Bình và UBND huyện Võ Nhai.

*Đoàn kiểm tra số 1 do đồng chí Nguyễn Đức Lực, Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại huyện Phú Bình. 

 Đoàn kiểm tra số 1 làm việc tại UBND huyện Phú Bình

Theo báo cáo của UBND huyện Phú Bình, trong năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019, huyện đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo Kế hoạch và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn. Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, huyện đã tổ chức triển khai niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của UBND huyện, qua đó tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp đến tra cứu, làm thủ tục hành chính. Huyện cũng đã tổ chức rà soát các thủ tục hành chính để có phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Việc triển khai thực hiện cơ chế “một cửa” với quy trình giải quyết thống nhất, chặt chẽ giữa các bộ phận chuyên môn đã góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Tại bộ phận một cửa liên thông đã đưa vào thực hiện 224 thủ tục hành chính thuộc 15 lĩnh vực: Dân tộc; tư pháp; kế hoạch đầu tư; nội vụ; nông nghiệp và phát triển nông thôn; công thương; xây dựng; giao thông; lao động thương binh và tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội; văn hóa; thông tin truyền thông; tài nguyên và môi trường; giáo dục; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Trong thực hiện chính sách tinh giảm biên chế từ năm 2018 đến nay, huyện Phú Bình đã tinh giản được 40 viên chức

Bên cạnh các mặt tích cực, công tác CCHC của huyện Phú Bình vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chất lượng thực hiện cơ chế một cửa ở một số địa phương còn thấp, có nơi còn mang tính hình thức, việc thực hiện các thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực như đất đai, xây dựng, đầu tư... còn khó khăn, gây bức xúc cho cá nhân và tổ chức; một số phòng ban, đơn vị, UBND cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc chưa quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong CCHC; công tác tham mưu chưa đáp ứng yêu cầu; chuyên môn nghiệp vụ cán bộ làm công tác CCHC tại bộ phận một cửa còn hạn chế; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác CCHC còn thiếu và chưa đồng bộ.

Tại buổi làm việc, một số phòng ban, bộ phận chuyên môn của huyện đã giải trình làm rõ hơn những ý kiến của đoàn kiểm tra về số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, số hồ sơ giải quyết quá hạn, phần mềm một cửa liên thông, trách nhiệm của người đứng đầu..

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Đức Lực, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị huyện Phú Bình tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác CCHC trên địa bàn, đồng thời phân tích những nguyên nhân hạn chế, tồn tại để có giải pháp khắc phục kịp thời. Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác ban hành kế hoạch thực hiện công tác CCHC, huyện cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; bám sát các chỉ số CCHC năm 2018 và các chương trình, kế hoạch của tỉnh về CCHC năm 2019 để xây dựng kế hoạch CCHC của huyện, đưa ra các giải pháp sáng tạo, thực hiện có hiệu quả công tác CCHC nhằm cải thiện xếp hạng CCHC trong năm 2019 của huyện.

*Đoàn kiểm tra số 2 do đồng chí Trần Trọng Chung, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại huyện Võ Nhai.

Đoàn kiểm tra số 2 làm việc tại UBND huyện Võ Nhai

Theo báo cáo của UBND huyện Võ Nhai, công tác CCHC được huyện quan tâm triển khai thực hiện. Bám sát kế hoạch CCHC của tỉnh và căn cứ tình hình địa phương, huyện đã xây dựng, ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện CCHC đảm bảo tiến độ, thời gian đề ra. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị , địa phương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ CCHC tại cơ quan, đơn vị do mình phụ trách. Trong năm 2018, UBND huyện kiểm tra trực tiếp công tác CCHC tại 13/15 đơn vị cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc với các nội dung là kiểm tra toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ CCHC; tăng cường kiểm tra, giám sát qua hệ thống camera điện tử việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc. Năm 2019, huyện đã ban hành kế hoạch và sẽ thực hiện kiểm tra trực tiếp tại một số cơ quan, đơn vị trong tháng 10. Ngoài ra, huyện cũng quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa phòng làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, đầu tư trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu làm việc. Việc thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từng bước đi vào nề nếp, nâng cao tính chuyên môn, nghiệp vụ, kịp thời phục vụ tổ chức và công dân. Trong 8 tháng đầu năm 2019, tại cấp huyện tiếp nhận 2.857 hồ sơ thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đã giải quyết 2.720 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hạn 2.489 hồ sơ, giải quyết quá hạn 3 hồ sơ, trả lại 228 hồ sơ, đang giải quyết 137 hồ sơ. Tại cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc tiếp nhận 43.339 hồ sơ, đã giải quyết 43.283 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hạn 43.248 hồ sơ, giải quyết quá hạn 35 hồ sơ, đang giải quyết 56 hồ sơ. Huyện cũng duy trì hoạt động ổn định hệ thống quản lý và hỗ trợ điều hành chính thức tại 32 cơ quan, đơn vị, liên thông văn bản đi đến Văn phòng UBND tỉnh, các sở với UBND huyện và cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc. Tỷ lệ văn bản trao đổi qua môi trường mạng đạt trên 90% trở lên, trên 90% văn bản đi, đến được số hoá...

Đoàn kiểm tra đề nghị trong thời gian tới, huyện Võ Nhai cần có giải pháp khắc phục những hạn chế trong công tác cải cách hành chính, đặc biệt trong việc ghi Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; chú ý trong khâu xử lý hồ sơ trên hệ thống phần mềm, đặc biệt là khâu trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC; nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm một cửa, một cửa điện tử liên thông cho cán bộ, công chức; đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; tiếp tục thực hiện đơn giản hóa TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân…

Nguồn: www.alostories.com

Đức Cường - Kim Oanh