Truy cập nội dung luôn

Phấn đấu 13 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc về đích nông thôn mới năm 2019

Sáng 10/7, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo kế hoạch, năm nay tỉnh Thái Nguyên phấn đấu có 13 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc trở lên đạt chuẩn NTM; tiếp tục xây dựng 9 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc NTM kiểu mẫu; duy trì nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã đạt chuẩn, tăng số tiêu chí đạt chuẩn đối với các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc còn lại và hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận T.X Phổ Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Để đạt được kế hoạch đề ra, UBND tỉnh đã huy động nguồn lực hơn 261 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và trên 207 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh phân bổ cho các địa phương thực hiện Chương trình. Hiện nay, các địa phương đang tích cực triển khai xây dựng các công trình theo kế hoạch, phấn đấu đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 101 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt chuẩn. Đối với 13 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đăng ký về đích năm nay, chỉ có 1 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc là Tràng Xá (Võ Nhai) cơ bản đạt 19 tiêu chí, còn lại các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt từ 10-15 tiêu chí. Đối với tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc xây dựng NTM kiểu mẫu, chỉ có tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Vinh Sơn (T.P Sông Công) đạt 19 tiêu chí, 8 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc còn lại tiến độ triển khai chậm.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu những khó khăn trong  quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí NTM tại các địa phương như: Các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc phấn đấu đạt chuẩn giai đoạn 2019-2020 đa số có xuất phát điểm thấp, kết cấu hạ tầng cần đầu tư lớn trong khi nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, tỉnh còn thấp; việc thực hiện các tiêu chí hộ nghèo, thu nhập, môi trường còn khó khăn; tiến độ giải ngân vốn của các địa phương còn chậm…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, bao trùm tất cả các lĩnh vực nên các sở, ngành, địa phương cần ưu tiên triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ của mình; trong đó đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đối với 13 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc về đích và các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, xóm NTM kiểu mẫu. Đối với các thành viên Ban Chỉ đạo đã được phân công phụ trách địa bàn cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc tiến độ thực hiện tại các địa phương để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Đối với UBND các huyện, thành, thị cần phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách rà soát, rà soát lại và có kế hoạch cụ thể, chi tiết về nội dung, tiến độ thực hiện đối với từng tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc về đích năm nay. Về đề xuất cấp kinh phí đối với các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc NTM kiểu mẫu và phân bổ nguồn xi măng dự phòng cho các địa phương, UBND tỉnh sẽ xem xét, phân bổ trong thời gian sớm nhất.

Nguồn: www.alostories.com

Mạnh Thắng