Truy cập nội dung luôn

3 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc khó có khả năng đạt chuẩn theo kế hoạch

Năm 2019, tỉnh ta đặt ra mục tiêu xây dựng 13 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc trở lên đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); tiếp tục xây dựng 9 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc “NTM kiểu mẫu” giai đoạn 2016-2020; T.X Phổ Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí đối với những tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã công nhận đạt chuẩn NTM theo tiêu chí tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc nâng cao và tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc NTM kiểu mẫu; tăng số tiêu chí đạt chuẩn với các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc còn lại.

 Một trong những khó khăn lớn nhất trong quá trình thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đối với các xã chính là tổ chức sản xuất để nâng cao thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo cho người dân.
Một trong những khó khăn lớn nhất trong quá trình thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đối với các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc chính là tổ chức sản xuất để nâng cao thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo cho người dân.

Tính đến cuối tháng 7, trong số 13 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đăng ký đạt chuẩn NTM, có 1 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc (Tràng Xá, huyện Võ Nhai) cơ bản đạt 19 tiêu chí; 2 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt 18 tiêu chí (Thanh Định (Định Hóa) và Bình Thuận (Đại Từ); 6 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt 15 tiêu chí; 4 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đạt 14 tiêu chí. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, đối chiếu với Bộ tiêu chí về  NTM, có 3 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc khó có khả năng đạt chuẩn theo kế hoạch, do tỷ lệ hộ nghèo cao gồm: Tân Lợi (Đồng Hỷ), Dân Tiến (Võ Nhai), Sơn Phú (Định Hóa).

Đối với 9 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc NTM kiểu mẫu, đến nay mới có tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Vinh Sơn (T.P Sông Công) cơ bản đạt 19 tiêu chí (địa phương đang tiến hành lập hồ sơ đề nghị công nhận), các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc còn lại tiến độ triển khai chậm và chưa xây dựng được tiêu chí nổi bật của tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc NTM kiểu mẫu như về sản xuất, văn hóa, môi trường…

Bên cạnh đó, có 9 xóm đăng ký xây dựng “xóm NTM kiểu mẫu” giai đoạn 2017-2018. Hiện có 4 xóm đăng ký đã được UBND huyện công nhận; 5 xóm còn lại chưa đạt. Tuy nhiên, lại có 3 xóm không đăng ký nhưng đã đạt chuẩn.

Nguồn: Báo Thái Nguyên