Truy cập nội dung luôn

Tuyên truyền hướng dẫn người dân, doanh nghiệp truy cập. khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia

 

Hiện nay, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã tích hợp, cung cấp 02 dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là: Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp và Thông báo hoạt động khuyến mại. Việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ trực tuyến gửi từ Cổng Dịch vụ công quốc gia của 02 dịch vụ trên ở một số địa phương thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên, một số địa phương chỉ thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến ở một trong hai dịch vụ trên vẫn còn nhiều hồ sơ trực tuyến chưa được tỉnh, thành phố tiếp nhận, xử lý.

Ngày 19/12/2019. Văn phòng Chính phủ có văn bản số 11568/VPCP-KSTT và văn bản số 5435/UBND-TH ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ trực tuyến được gửi từ Cổng Dịch vụ công quốc gia. Sở Thông tin truyền thông đề nghị Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Văn Nghệ, Trung tâm Thông tin tỉnh, tăng cường tuyên truyền phổ biến các chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh và chính quyền địa phương về việc tuyên truyền tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tực tuyến gửi Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn

 

Xin mời xem nôi dung flie đính kèm (tại đây)

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Phòng HCC( Tổng hợp)