Truy cập nội dung luôn

Thông báo đấu thầu mua thuốc tập trung năm 2019

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Luật Đấu thầu năm 2013; Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập,

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo về đấu thầu mua thuốc tập trung năm 2019 như sau:

- Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: tải tại đây

- Danh sách các nhà thầu được lựa chọn: tải tại đây

- Điều kiện hợp đồng: tải tại đây

- Biểu mẫu hợp đồng gói thầu số 1 Generic: tải tại đây

- Biểu mẫu hợp đồng gói thầu số 2 Biệt dược gốc: tải tại đây

- Thỏa thuận khung: tải tại đây

 

Nguồn: Thainguyen.gov.vn