Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 130/2016/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế 12/08/2016
2 100/2016/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế 01/07/2016
3 19/2016/TT-BTTTT Quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình 30/06/2016 Trương Minh Tuấn- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
4 108/2016/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 30/06/2016
5 18/2016/TT-BTTTT Quy định về danh mục kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương 28/06/2016 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thôn
6 17/2016/TTLT-BGĐT-BTTTT Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin 21/06/2016 Nguyễn Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ TTTT
7 12/2016/TT-BTTTT Quy định về việc chỉ định phòng thử nghiệm tham gia các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin 05/05/2016 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
8 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông 07/04/2016 Trần Anh Tuấn - Trương Minh Tuấn
9 103/2016/QH13 Luật báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/1999/QH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. 05/04/2016 Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội
10 10/2016/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành" 01/04/2016
11 58/2016/TT-BTC Quy định chi Tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, tổ chức chính trị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội - nghề nghiệp, tổ chức tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, tổ chức tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội - nghề nghiệp 29/03/2016 Đỗ Hoàng Anh Tuấn
12 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hay cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thành phố trực thuộc tỉnh 10/03/2016 Trần Anh Tuấn - Trương Minh Tuấn
13 40/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và một số biểu mẫu kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc Nhà nước (TABMIS). 01/03/2016
14 39/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các Khoản chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước 01/03/2016
15 23/2016/TT-BTC Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập 16/02/2016
16 23/2016/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập 16/02/2016 Nguyễn Hữu Chí
17 04/2016/TT-BTTTT Quy định mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí 05/02/2016 Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
18 19/2016/TT- BTC Hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ Tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập 01/02/2016
19 05/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định tiếp và trả kết quả giải quyết TTHC, phục vụ tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh TN 20/01/2016 Vũ Hồng Bắc
20 09/2016/TT-BTC Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước 18/01/2016 Huỳnh Quang Hải
21 08/2016/TT-BTC Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 18/01/2016 Huỳnh Quang Hải
22 06/2016/NĐ-CP Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình 18/01/2016 Nguyễn Tấn Dũng- Thủ tướng Chính phủ
23 04/2016/QĐ-UBND Ban hành quy định quản lý vận hành phần mềm ứng dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách dự án đầu tư XDCB PABMIS và thực hiện chế độ báo cáo vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn NSNN 18/01/2016
24 04/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 06/01/2016
25 136/2015/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công 31/12/2015
26 47/2015/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 30/12/2015 Nhữ Văn Tâm
27 47/2015/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 30/12/2015 Nhữ Văn Tâm
28 23/2014/TT-BTTTT Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản 29/12/2015 Bộ trưởng: Nguyễn Bắc Son
29 47/2015/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định quản lý hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Thái Nguyên 25/12/2015 Nhữ Văn Tâm
30 08/2015/TT-TTCP Quy định về sổ nhật ký đoàn thanh tra 15/12/2015 Huỳnh Phong Tranh
31 19/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu 27/11/2015
32 58/2015/QĐ-TTg Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập 17/11/2015
33 185/2015/TT-BTC Thông tư hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách 17/11/2015
34 31/2015/TT-BTTTT Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng 29/10/2015 Nguyễn Bắc Son
35 31/2015/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định vè lập hồ sơ, chỉnh lý số hóa và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 23/10/2015
36 28/2015/TT-BTTTT Quy định danh mục vùng có điều kiện địa lý đặc biệt áp dụng tần suất thu gom và phát đặc thù trong cung ứng dịch vụ bưu chính công ích 02/10/2015 Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
37 45/2015/QĐ-TTg Về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí 24/09/2015 Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng chính phủ
38 05/2015/TT-TTCP Quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra 10/09/2015 Huỳnh Phong Tranh
39 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC Hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận 17/07/2015 Thứ trưởng BTC Trần Văn Hiếu và Thứ trưởng BTTTT Nguyễn Thành Hưng
40 04/2015/TT-TTCP Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thanh tra 09/07/2015 Tổng Thanh tra Chính phủ: Huỳnh Phong Tranh
41 17/2015/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí" 30/06/2015 Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
42 59/2015/NĐ-CP Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng 18/06/2015
43 16/2015/TT-BTTTT Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm 17/06/2015 Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng
44 16/2015/TT-BTTTT Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm 17/06/2015 Bộ trưởng: Nguyễn Bắc Son
45 56/2015/NĐ-CP Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 09/06/2015 Nguyễn Tấn Dũng
46 1359/QĐ-UBND Quyết định quy định về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chí phí đầu tư xây dựng cơ bản 09/06/2015 Đặng Viết Thuần
47 10/2015/QĐ-UBND Quyết định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 22/05/2015 Nhữ Văn Tâm
48 09/2015/QĐ-UBND Quyết định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí qua cầu treo do địa phương quản lý 22/05/2015 Nhữ Văn Tâm
49 759/QĐ-BTTTT Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính 20/05/2015 Nguyễn Bắc Son
50 11/2015/TT-BTTTT Quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp 05/05/2015

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1293

Tổng truy cập: 1127513

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083,655,369 Fax: 02083,655,336 - Email: sotttt@www.alostories.com