Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 44/2016/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 27/2010/TT-BTTTT ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam 26/12/2016 Trương Minh Tuấn
2 43/2016/TT-BTTTT Ban hành danh mục sản phẩm nội dung thông tin số 26/12/2016 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
3 41/2016/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm 26/12/2016 Trương Minh Tuấn- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
4 39/2016/TT-BTTTT Quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông 26/12/2016
5 38/2016/TT-BTTTT Quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới 26/12/2016 Trương Minh Tuấn- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
6 36/2016/TT-BTTTT Quy định chi tiết về việc cấp phép hoạt động và chế độ báo cáo đối với loại hình báo nói, báo hình 26/12/2016 Trương Minh Tuấn- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
7 326/2016/TT-BTC Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. 23/12/2016
8 324/2016/TT-BTC Thông tư quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 21/12/2016
9 163/2016/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước. 21/12/2016
10 4876/UBND-KGVX Thi thăng hạng biên tập viên, phóng viên 2016 12/12/2016 Nhữ Văn Tâm
11 102/KH-UBND Kế hoạch hoạt động Thông tin đối ngoại năm 2017 12/12/2016 Nhữ Văn Tâm
12 52/2016/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở. 06/12/2016 Vũ Đức Đam
13 52/2016/QĐ-TTg Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở 06/12/2016 Vũ Đức Đam- Phó Thủ tướng Chính phủ
14 314/2016/TT-BTC Thông tư hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước. 28/11/2016
15 3083/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông 16/11/2016 Vũ Hồng Bắc
16 300/2016/TT-BTC Thông tư Quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 15/11/2016
17 24/2016/TT-BTTTT Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình 15/11/2016 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
18 214/2016/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dung phí thẩm định nội dung tài lieu xuất bản không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh 10/11/2016 Vũ Thị Mai
19 23 /2016/TT-BTTTT Quy định về điều tra sản lượng và giá cước bình quân đối với dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí 02/11/2016 Trương Minh Tuấn- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
20 02/2016/TT-TTCP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính 20/10/2016 Phan Văn Sáu

Thống kê truy cập

Đang truy cập:909

Tổng truy cập: 1125638

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083,655,369 Fax: 02083,655,336 - Email: sotttt@www.alostories.com