Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 05/2017/QĐ-TTg Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia 16/03/2017 Nguyễn Xuân Phúc
2 25/2017/NĐ-CP Nghị định về báo cáo tài chính nhà nước 14/03/2017
3 25/2017/NĐ-CP Nghị định về báo cáo tài chính nhà nước 14/03/2017
4 17/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông 17/02/2017 Nguyễn Xuân Phúc- Thủ tướng Chính phủ
5 01/2017/TT-BTTTT Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm 16/02/2017 Trương Minh Tuấn- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
6 79/QĐ-BXD Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng 15/02/2017
7 04/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hàng Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 15/02/2017
8 21/KH-UBND Kế hoạch thực hiện chương trình hành động, chống mua bán người năm 2017 10/02/2017 Nhữ Văn Tâm
9 09/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước 09/02/2017 Nguyễn Xuân Phúc- Thủ tướng Chính phủ
10 08/2017/NĐ-CP Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí 08/02/2017 Nguyễn Xuân Phúc- Thủ tướng Chính phủ
11 01/2017/TT-BXD Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. 06/02/2017
12 02/2017/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ 17/01/2017 Nguyễn Xuân Phúc
13 342/2016/TT-BTC Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước. 30/12/2016
14 175/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài 30/12/2016 Nguyễn Xuân Phúc
15 03/2016/TT-TTCP Quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân 29/12/2016 Phan Văn Sáu
16 55/2016/QĐ-TTg Về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước 26/12/2016 Nguyễn Xuân Phúc
17 49/2016/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo 26/12/2016 Trương Minh Tuấn- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
18 48/2016/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san 26/12/2016 Trương Minh Tuấn- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
19 47/2016/TT-BTTTT Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 26/12/2016 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
20 46/2016/TT-BTTTT Quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo 26/12/2016 Trương Minh Tuấn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:976

Tổng truy cập: 1125637

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083,655,369 Fax: 02083,655,336 - Email: sotttt@www.alostories.com