Truy cập nội dung luôn

Văn phòng HĐND - UBND thành phố
Tên giao dịch: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Số 2 Trần Phú P.Thắng Lợi, thành phố.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3862 238; Fax: 0208 3862 439

 Email: vanthu.songcong@www.alostories.com

1. Chức năng - nhiệm vụ

1.1 Chức năng:

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công, tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

1.2 Nhiệm vụ

- Tổ chức phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HDND, tham mưu một số công việc do Chủ tịch HĐND thành phố giao.

- Tổ chức các hoạt động của UBND và Chủ tịch UBND thành phố trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước; giúp Chủ tịch UBND thành phố tổ chức việc điều hòa, phối hợp hoạt động của các cơ quan chuyên môn, đơn vị, tổ chức thuộc UBND thành phố .

- Giúp Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND thành phố hướng dẫn HĐND và UBND các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, phường trên địa bàn thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của HĐND, UBND, Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND thành phố .

- Tham mưu giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về công tác dân tộc, thực hiện một số chính sách về dân tộc trên địa bàn.

- Giúp UBND thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính theo lĩnh vực công tác, trực tiếp phụ trách Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông”

- Chịu trách nhiệm trước Thường trực HĐND và UBND thành phố quản lý công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ, tài liệu của HĐND và UBND thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, công tác hành chính, quản trị; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND thành phố .

- Giúp Thường trực HĐND và UBND thành phố báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của địa phương với Thị ủy, HĐND và UBND tỉnh Thái Nguyên.

- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ về công tác của Văn phòng với HĐND và UBND thành phố .

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thành phố giao.

2. Tổ chức bộ máy

2.1 Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND thành phố

 CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên: Nguyễn Sinh Hùng
Năm sinh: 1982
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0985.073.793
Email: 

Phụ trách tổng hợp chung và các khối: Nội chính; đô thị, Văn hóa - Xã hội, công tác dân tộc của UBND thành phố;

- Xem xét các báo cáo tháng, quý, năm trước khi trình Chủ tịch UBND thành phố ký, duyệt.

- Trực tiếp tổng hợp giúp việc đồng chí Chủ tịch UBND thành phố.

- Dự các hội nghị, ký các giấy mời, thông báo kết luận của Lãnh đạo UBND thành phố theo lĩnh vực được phân công phụ trách; đồng thời theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thực hiện.

- Trực tiếp theo dõi và quản lý nhà ăn, nhà khách UBND thành phố.

- Hàng ngày đôn đốc, kiểm tra công tác trật tự nội vụ cơ quan gồm: công tác bảo vệ, để phương tiện ô tô, xe máy, xe đạp; công tác tạp vụ, khuôn viên vườn hoa, cây cảnh, vệ sinh cơ quan, điện, nước.

 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
        Họ và tên: Dương Thị Hoa
Năm sinh: 1984
Chức vụ:  Phó Chánh Văn phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0979.228.311
Email: 

Phụ trách toàn bộ hoạt động của bộ phận bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông.

- Được Chủ tịch UBND thành phố uỷ quyền chủ tài khoản chi quản lý hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Ban tiếp công dân.

- Chịu trách nhiệm tổng hợp tuần, tháng, quý, năm về kết quả của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả báo cáo Chủ tịch UBND thành phố và Chánh Văn phòng theo quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Phụ trách toàn bộ hoạt động của trụ sở tiếp công dân thành phố.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân tại trụ sở tiếp công dân và báo cáo Chủ tịch UBND thành phố.

- Theo dõi lĩnh vực ISO 9001:2008.

Cơ quan chủ quản: UBND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Đường CMT8, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Email: ubndsongcong@www.alostories.com - Điện thoại: 0208 3 862 238, Fax: 0208 3 862 439

Ghi rõ nguồn “http://songcong.www.alostories.com” khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Phiên bản thử nghiệm

-->