Skip to Content

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

1. Tên Đơn vị: Kho bạc Nhà nước Sông Công

2. Địa chỉ: Đường Thống Nhất, P. Cải Đan, TP. Sông Công

3. Điện thoại: 0208 382 312   Fax:  0208 382 312

4. Chức năng, nhiệm vụ:

4.1: Chức năng:

- Kho bạc nhà nước Sông Công là tổ chức thuộc Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên, có chức năng thực hiện nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Kho bạc Nhà nước Sông Công có tư các pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại trên địa bàn để thực hiện giao dịch, thanh toán theo quy định của pháp luật.

4.2: Nhiệm vụ:

1. Quản lý quỹ ngân sách nhà nước và các khoản tạm thu, tạm giữ, tịch thu, ký cược, ký quỹ, thế chấp theo quy định của pháp luật:

- Tập trung và phản ánh đầy đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách nhà nước; tổ chức thực hiện việc thu nộp và quỹ ngân sách nhà nước các khoản tiền do các tổ chức và cá nhân nộp tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện; thực hiện điều tiết các khoản thu cho các cấp ngân sách theo quy định;

- Thực hiện kiểm soát, thanh toán, chi tra các khoản chi ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Quản lý tiền, tài sản, ấn chỉ đặc biệt, các loại chứng chỉ có giá của Nhà nước và của các đơn vị, cá nhân gửi tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện;

2. Thực hiện giao dịch thu, chi tiền mặt và các biện pháp bảo đảm an toàn kho, quỹ tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

3. Thực hiện công tác kế toán ngân sách nhà nước:

- Hoạch toán kế toán về thu, chi ngân sách nhà nước, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương và các hoạt động nghiệp vụ kho bạc tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định của pháp luật;

- Báo cáo tính hình thực hiện thu, chị ngân sách nhà nước cho cơ quan tài chính cùng cấp và cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện công tác điện báo, thống kê về thu, chi ngân sách nhà nước, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ và chính quyền địa phương theo quy định; xác nhận số liệu thu, chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

Tổng hợp, đối chiếu tình hình thực hiện các hoạt động nghiệp vụ phát sinh với các đơn vị liên quan tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

5. Quan lý ngân quỹ nhà nước tại Kho bạc Nhà nước cáp huyện theo chế đội quy định:

- Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản và thực hiện thanh toán bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản đối với các tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch với Kho bạc Nhà nước cấp huyện;

- Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản của Kho bạc Nhà nước cấp huyện tại ngân hàng thương mại trên cùng địa bàn để thực hiện các nghiệp vụ thu, chi, thanh toán của Kho bạc Nhà nước theo chế độ quy định;

- Tổ chức thanh toán, đối chiếu, quyết toán thanh toán liên kho bạc theo quy định.

6. Thực hiện công tác phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ theo quy định.

7. Thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định.

8. Thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

9. Tổ chức thực hiện chương trình hiện đại hóa hoạt động Kho bạc Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hóa thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ khách hàng.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên giao.

5. Tổ chức bộ máy:

5.1. Giám đốc:

Họ và tên: Nguyễn Đức Tình

Năm sinh: 1966

Chức vụ:  Giám đốc KBNN Sông Công

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0208 3862 216

Điện thoại di động: 0913.284.983

Email: tinhnd03@vst.gov.vn

5.2. Phó Giám đốc:

 

Họ và tên: Ngô Xuân Hoàng

Năm sinh: 1974

Chức vụ: Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0208 3862 654

Điện thoại di động: 0912.007.259

Email: hoangnx@vst.gov.vn

Cơ quan chủ quản: UBND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Đường CMT8, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Email: ubndsongcong@www.alostories.com - Điện thoại: 0208 3 862 238, Fax: 0208 3 862 439

Ghi rõ nguồn “http://songcong.www.alostories.com” khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Phiên bản thử nghiệm

-->