Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

2020-03-25 16:50:00.0

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BTC ngày 23/02/2016 giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính quy định về đồng bộ thông tin doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế;

Để đảm bảo thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền rà soát, cập nhật thông tin doanh nghiệp và đồng bộ trạng thái hoạt động của doanh nghiệp giữa cơ sở dữ liệu của cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác.

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải danh sách doanh nghiệp vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp lên Trang thông tin điện tử của Sở.

(Danh sách chi tiết tại file đính kèm).

 

Phòng Đăng ký kinh doanhTin Ảnh