Thông báo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19

Ngày 23/3/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Thông báo Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 để tổ chức cá nhân liên hệ công tác và công chức, người lao động cơ quan thực hiện./.

Thông báo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19Tin Ảnh