Truy cập nội dung luôn

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Vị trí, chức năng:

 Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là thông tin và truyền thông).

Sở Thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài Khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cơ cấu tổ chức:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Kế hoạch – Tài chính;

- Phòng Quản lý CNTT;

- Phòng Quản lý Viễn thông - Internet;

- Phòng Quản lý Bưu chính – chuyển phát;

- Trung tâm Công nghệ thông tin- Truyền thông.

Địa chỉ:

số 12, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tình Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3 655 369      -      Fax: 0208 3 655 336

Email: sotttt@www.alostories.com

Website: http://sotttt.www.alostories.com

Danh bạ điện thoại:

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Thư điện tử
Sở Thông tin & Truyền thông
1 Đỗ Xuân Hòa Giám đốc Sở 0902.006.113 hoadx@www.alostories.com
2 Trần Trọng Chung Phó Giám đốc Sở 0913.027.525 Chungtt@www.alostories.com
3 Nguyễn Đức Lộc Phó Giám đốc Sở 0913.052.260 locld@www.alostories.com
4 Đoàn Khắc Thuận Chánh văn phòng 0988.734.838 thuandk@www.alostories.com
5 Phạm Thị Hải Lý Văn thư 0913.806.885 haily2010852gmail.com