Truy cập nội dung luôn

SỞ TÀI CHÍNH

 

Vị trí, chức năng:

Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Sở Tài chính có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài chính.

Cơ cấu tổ chức:

- Văn phòng

- Thanh tra Tài chính

- Phòng Quản lý giá – Công sản

- Phòng Tài chính doanh nghiệp

- Phòng Tài chính đầu tư

- Phòng Quản lý ngân sách

Địa chỉ:

Số 5, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3 855 418 

Email: sotaichinh@www.alostories.com

Website: http://sotc.www.alostories.com

Danh bạ điện thoại:

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Thư điện tử
Sở Tài chính
1 Nguyễn Minh Quang Giám đốc Sở 0912003959 quangnm.stc@www.alostories.com
2 Vũ Viết Chinh Phó Giám đốc Sở 0915015445 chinhvv@www.alostories.com
3 Nguyễn Ngọc Lâm Phó Giám đốc Sở 0912735348 thanhnn.stc@www.alostories.com
4 Nguyễn Lê Trung Chánh văn phòng 0888 432888 Trungnl.stc@www.alostories.com
5 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 857513 sotaichinh@www.alostories.com