Truy cập nội dung luôn

SỞ NỘI VỤ

 

Vị trí, chức năng:

Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc); đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng và công tác thanh niên.

Sở Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nội vụ.

Cơ cấu tổ chức:

Các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc:

- Văn phòng Sở;

- Thanh tra Sở;

- Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ;

- Phòng Công chức, viên chức;

- Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên;

- Phòng Cải cách hành chính;

- Ban Thi đua - Khen thưởng;

- Ban Tôn giáo;

- Chi cục Văn thư - Lưu trữ;

- Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Thái Nguyên (thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ).

Địa chỉ:

Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên.  

Fax: 02083. 856. 474

Web: http://sonv.www.alostories.com

Danh bạ điện thoại:

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Sở Nội vụ
1 Nguyễn Đức Lực Giám đốc Sở 0913.517.197
2 Vũ Tiến Quân Phó Giám đốc Sở 0912549024 quanvt@www.alostories.com
3 Ma Đình Đối Phó Giám đốc Sở 0912446571; 02083 856203 doimd.dinhhoa@www.alostories.com
4 Nguyễn Văn Hiển Phó Giám đốc 0988596197 - 0918362352
5 Nguyễn Trung Kiên Chánh văn phòng 0915018288 kiennt.sonoivu@www.alostories.com
6 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 856474 Sonoivu@Thainguyen.gov.vn