Truy cập nội dung luôn

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Vị trí, chức năng:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: việc làm; dạy nghề; lao động; tiền lương, tiền công; bảo hiểm tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội (bảo hiểm tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội bắt buộc, bảo hiểm tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội); về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Cơ cấu tổ chức:

- Văn phòng

- Thanh tra

- Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Phòng Dạy nghề

- Phòng Người có công

- Phòng Bảo trợ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội

- Phòng Bảo vệ Chăm sóc trẻ em

- Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội

- Phòng Việc làm - An toàn lao động

- Chi cục Phòng chống tệ nạn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội

- Trung tâm Giới thiệu việc làm

- Trung tâm Dạy nghề

- Trung tâm Bảo trợ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội

- Trung tâm Điều dưỡng người có công

- Trung tâm Điều dưỡng phục hồi chức năng Tâm thần kinh Thái Nguyên

- Bệnh viện Chỉnh hình Phục hồi chức năng

- Trung tâm Chữa bệnh giáo dục Lao động tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội

- Trường Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên

- Trường Trung cấp Nghề Dân tộc nội trú

- Trung tâm quản lý sau cai nghiện.

Địa chỉ:

Số 2A, đường Phủ Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3 854 911;                   Fax: 0280 3 759 391

Email: soldtbxh@www.alostories.com

Website: http://soldtbxh.www.alostories.com

Danh bạ điện thoại:

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
1 Nguyễn Thị Quỳnh Hương Giám đốc 0943 295 939; 02083 851 201 huongtn2010@yahoo.com.vn
2 Nguyễn Thành Long Phó Giám đốc Sở 0904 055006 Longlt.sold@www.alostories.com
3 Nguyễn Văn Kiên Phó Giám đốc Sở 0988128755
4 Vũ Văn Mão Phó Giám đốc Sở 0983.084.498
5 Cán bộ văn phòng Văn thư 0280 3 854 911; soldtbxh@www.alostories.com