Truy cập nội dung luôn

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Vị trí, chức năng:

Sở Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật.

Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Địa chỉ:

Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3 852 465;                  Fax: 0208 3 857 943

Email: sokhcn@www.alostories.com;

Website: http://www.dosttn.gov.vn

Danh bạ điện thoại:

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Sở Khoa học công nghệ
1 Phạm Quốc Chính Giám đốc Sở 0912334335 chinhpq.sokhcn@www.alostories.com
2 Hoàng Đức Vỹ Phó Giám đốc Sở 0903 206467 hoangvytn67@gmail.com
3 Phạm Thị Hiền Phó Giám đốc Sở 0915 215215 hienpt.sokhcn@www.alostories.com
4 Đinh Bộ Sơn Phó Giám đốc Sở 0916 052222 Dinhboson@gmail.com
5 Nguyễn Thế Hoàng Chánh Văn phòng 03688068111 nguyenthehoangtn@gmail.com
6 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 855691 Sokhcn2www.alostories.com