Truy cập nội dung luôn

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Vị trí, chức năng:

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội trên địa bàn cấp tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; đấu thầu; đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cơ cấu tổ chức:

- Văn phòng Sở

- Thanh tra Sở

- Phòng Tổng hợp – Quy hoạch

- Phòng Đăng ký kinh doanh

- Phòng Kinh tế ngành

- Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

- Phòng Kinh tế đối ngoại

- Phòng Khoa giáo, Văn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc

- Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

- Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư.

Địa chỉ:

Số 18, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208.3.855688

Fax: 0208.3.855688

Email: sokhdt@www.alostories.com

Web: http://sokhdt.www.alostories.com

Danh bạ điện thoại:

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Thư điện tử
Sở Kế hoạch & Đầu tư
1 Phạm Duy Hùng Giám đốc 0983.272.069 hungpd.daitu@www.alostories.com
2 Dương Văn Lộc Phó Giám đốc Sở 0912.739.479 locdv@www.alostories.com
3 Đặng Văn Huy Phó Giám đốc Sở 0917.797.777 huydv@www.alostories.com
4 Nguyễn Trọng Hiếu Phó Giám đốc Sở 0936.667.688 hieufckhdt@gmail.com
5 Nguyễn Công Việt Chánh văn phòng 02083 855.734; 0947.797.999 Vieticpctn@gmail.com
6 Sở Kế hoạch và Đầu tư - Văn thư Văn thư 02083 855.688; Fax: 02083 851.363