Truy cập nội dung luôn

Sở Xây dựng

2018-02-22 10:45:00.0

 

SỞ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 

Email: soxd@www.alostories.com Điện thoại: 0280. 3855411 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Văn phòng
      - Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác (điều động, đề bạt, bổ nhiệm, thuyên chuyển công tác, thi đua, thi tuyển công chức, cho thôi việc, nghỉ chế độ theo phân cấp của UBND tỉnh); Xây dụng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức Quản lý nhà nước; kiến thức quốc phòng - An ninh; lý luận chính trị đối với cán bộ, công chức, viên chức. Phối hợp phòng Quản lý hoạt động xây dựng tổ chức đào tạo, bồi dưõng nghiệp vụ chuyên môn thuộc phạm vi quản lý nhà nước thuộc Sở theo quy định của pháp luật.
 - Quyết định thành lập, sát nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn, kiểm tra hoạch toàn kế toán, Quyết toán tài chính được giao đối 2 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy định, Quản lý bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa
- Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân  tỉnh, 
     - Thực hiện công tác hành chính, quản trị phục vụ: Đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, giao tiếp đối nội, đối ngoại của cơ quan với cơ quan cấp trên, ngang cấp, cấp dưới với nhân dân.
     - Thực hiện ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ thông tin, Cải cách hành chính, đề án 30, trang thông tin điện tử, tổ chức triển khai việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng.
     -  Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế xây dựng và các phòng chuyên môn khác thực hiện chế độ báo cáo tháng, định kỳ 6 tháng hàng năm và đột xuất về tình hình nhiệm vụ được giao với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng và cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật
- Hướng dẫn thực hiện trình tự, thủ tục kê khai, tiếp nhận bản kê khai tài sản, thu nhập cán bộ CCVC thu Sở Xây dựng theo quy định.
     - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở.
    2. Thanh tra.   
     - Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành xây dựng trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó.
 - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính ( thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Sở); 
+ Thanh tra, kết luận, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định xử lý; 
+ Chủ trì hoặc phối hợp với các bên có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính theo hướng dẫn của Thanh tra tỉnh.
- Thực hiện thanh tra chuyên ngành xây dựng theo các quy định của Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng:
+ Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở;
+ Thành lập các Đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra xây dựng chuyên ngành theo chương trình hoặc đột xuất do Giám đốc Sở giao; 
+ Cử người tham gia đoàn thanh tra chuyên ngành khi có yêu cầu của Thanh tra Bộ Xây dựng.
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo: 
+ Chủ trì hoặc tham gia tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của Pháp luật; 
+ Giúp Giám đốc Sở giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo;  
+ Theo dõi, kiểm tra các tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở trong việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Thực hiện công tác phòng ngừa, chống tham nhũng trong lĩnh vực xây dựng ở địa phương theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng.
- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của Pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng.
- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định sau thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành xây dựng và giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Sở.
- Thực hiện chế độ Thông tin báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng định kỳ với Thanh tra tỉnh, Ban Phòng chống tham nhũng tỉnh theo quy định.
- Tham mưu tổ chức các bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra; được sử dụng cộng tác viên thanh tra theo quy định của pháp luật.
- Trực tiếp quản lý, tổ chức, biên chế, tài sản và kinh phí phục vụ hoạt động của thanh tra Sở.
    - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở.
 3. Phòng Quản lý hoạt động xây dựng
- Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật để trình UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh. Dự thảo các báo cáo liên quan đến nhiệm vụ của phòng để Giám đốc Sở duyệt ký trình Ủy ban nhân dân tỉnh  (hoặc Bộ Xây dựng).
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hoạt động xây dựng về: Lập, thẩm định và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế công trình xây dựng. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thiết kế xây dựng theo quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn. 
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực hành nghề xây dựng, điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân và tổ chức tham gia hoạt động xây dựng. Theo dõi tổng hợp và  xác nhận thông tin về tình hình năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh;
- Tham mưu giúp lãnh đạo sở thực hiện việc cấp và quản lý các loại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Chủ trì phối hợp Văn phòng đánh giá và kiểm tra nội dung đào tạo (theo chương trình khung của Bộ Xây dựng) các cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát, quản lý dự án đầu tư xây dựng, môi giới bất động sản, định giá xây dựng. 
- Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình theo phân công, phân cấp.
- Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng kiểm tra thiết kế kỹ thuật (thiết kế bản vẽ thi công) và dự toán các công trình đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định đầu tư, theo phân công, phân cấp. Kiểm tra thiết kế kỹ thuật (thiết kế bản vẽ thi công) các công trình xây dựng đầu tư bằng các nguồn vốn khác trên địa bàn tỉnh theo phân công, phân cấp trừ các công trình sau: công trình bí mật nhà nước; công trình theo lệnh khẩn cấp; công trình nhà ở riêng lẻ xây dựng mới và công trình sửa chữa, cải tạo được miễn cấp giấy phép xây dựng.
- Thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng.
    - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở.
4.  Phòng Kinh tế Xây dựng.
- Các quyết định, chỉ thị, các văn bản quy định việc phân công, phân cấp và uỷ quyền trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước về Kinh tế xây dựng của Sở; 
- Tổng hợp, dự thảo quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, công trình trong lĩnh vực quản lý của Sở;
- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn giúp việc lãnh đạo Sở dự 
thảo các văn bản trình UBND tỉnh: Các quyết định, chỉ thị, các văn bản quy định việc phân công, phân cấp và uỷ quyền trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước về Kinh tế xây dựng của Sở; Tổng hợp, dự thảo quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, công trình trong lĩnh vực quản lý của Sở; Đơn giá bồi thường nhà cửa, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất; giá cho thuê nhà ở công vụ; giá cho thuê, thuê mua nhà ở tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội; giá cho thuê, giá bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.
- Hướng dẫn, kiểm tra công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Hướng dẫn, kiểm tra công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức lập để Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc Sở công bố theo phân cấp: các tập đơn giá xây dựng, giá ca máy và thiết bị xây dựng, giá vật liệu xây dựng, giá khảo sát xây dựng, chỉ số giá xây dựng, giá nhân công xây dựng, giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng, dịch vụ công ích đô thị, định mức dự toán các công việc đặc thù thuộc các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh chưa có trong các định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố.
      - Thực hiện việc cấp và quản lý các loại chứng chỉ: Kỹ sư định giá xây dựng, môi giới bất động sản, định giá bất động sản. Cấp Giấy phép cho nhà thầu nước ngoài, đăng ký văn phòng điều hành cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
- Thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng thẩm định phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh thẩm định dự toán bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh.
- Thực hiện nhiệm vụ thanh lý tài sản, định giá tài sản phục vụ thi hành án ... trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp với phòng, ban chuyên môn thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực quản lý Nhà nước có liên quan.
- Thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở.
5. Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng.
- Dự thảo các văn bản hướng dẫn, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nhà nước về chất lượng công trình và an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.
- Hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các chủ thể tham gia xây dựng công trình trên địa bàn;
- Tổ chức thực hiện việc giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định sự cố công trình xây dựng theo phân công, phân cấp;
- Tổ chức tập huấn, phổ biến các quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng cho các tổ chức trên địa bàn.
- Chủ trì phối hợp với các phòng chức năng kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và phối hợp với thanh tra, phòng chuyên môn khác trong các việc liên quan tới chức năng, nhiệm vụ của phòng;
- Tổng hợp, báo cáo với UBND cấp tỉnh và Bộ Xây dựng về tình hình quản lý chất lượng công trình xây dựng và an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;
- Thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở.
6. Phòng Quản lý kiến trúc quy hoạch 
- Dự thảo để lãnh đạo trình UBND tỉnh quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, công trình quan trọng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về kiến trúc, quy hoạch xây dựng theo chức năng nhiệm vụ của Sở Xây dựng; các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước về kiến trúc, quy hoạch xây dựng của Sở XD;
- Thực hiện quản lý nhà nước về kiến trúc, quy hoạch xây dựng (gồm: quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, quy hoạch các khu chức năng nằm ngoài đô thị):
- Hướng dẫn, kiểm tra  và tổ chức thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về kiến trúc, quy hoạch xây dựng, các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt các loại đồ án quy hoạch xây dựng;
- Tổ chức lập, thẩm định các Quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp I; hướng dẫn và phối hợp với UBND cấp huyện trong việc lập, thẩm định các Quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp II; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các Quy chế quản lý kiến trúc đô thị sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Tổ chức lập, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt, hoặc tổ chức lập để UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
- Hướng dẫn UBND cấp huyện, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế hạ tầng về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước về kiến trúc quy hoạch xây dựng; Hướng dẫn UBND cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc;
- Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh theo phân cấp, bao gồm: Tổ chức công bố quy hoạch, quản lý các mốc giới quy hoạch, cốt xây dựng, giới thiệu địa điểm xây dựng; cung cấp thông tin về kiến trúc quy hoạch, cấp giấy phép quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình được phân cấp theo quy định;
- Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực của các cá nhân và tổ chức tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.
- Thẩm định công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ QH xây dựng. 
- Xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống các đô thị, các điểm dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh, tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt;
- Xây dựng các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm thu hút, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển các đô thị đồng bộ, các khu đô thị mới kiểu mẫu, các chính sách, giải pháp quản lý quá trình đô thị hoá, các mô hình quản lý đô thị; tổ chức thực hiện sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, ban hành.
- Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo sự phân công của UBND tỉnh.
- Tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại đô thị hàng năm theo các tiêu chí đã được Chính phủ quy định và chuẩn bị hồ sơ để trình các cấp quyết định công nhận loại đô thị trên địa bàn tỉnh;
- Hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, khai thác sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch đã được phê duyệt, việc thực hiện quy chế khu đô thị mới; hướng dẫn quản lý trật tự xây dựng đô thị;
- Tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về tình hình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.
- Tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND cấp tỉnh, Bộ Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở.
7. Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản.
-  Soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực: Nhà ở, công sở, kinh doanh bất động sản. thực hiện các yêu cầu của Ban chỉ đạo về Chính sách nhà ở và Thị trường bất động sản của tỉnh;
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định quy hoạch xây dựng hệ thống công sở hành chính nhà nước, trụ sở làm việc của các cơ quan Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị-tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh;
- Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn của sở, tổ chức thẩm định quy hoạch tổng mặt bằng, quy hoạch chi tiết các dự án khu nhà ở, khu dân cư, khu đô thị cho học sinh, sinh viên, khu nhà ở công nhân thuộc khu công nghiệp tập trung và khu nhà ở người có thu nhập thấp, nhà ở tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội. 
- Chủ trì, phối hợp cùng với các phòng chuyên môn của sở, và các cơ quan có liên quan thẩm định hồ sơ xin chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở giúp cho cấp có thẩm quyền quyết định;
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng cơ chế chính sách phát triển và quản lý thị trường bất động sản, các biện pháp nhằm minh bạch hóa hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh;
- Tổ chức điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở, công sở, tổ chức xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về nhà ở, công sở, thuộc sở hữu nhà nước quản lý và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng nhà ở, công sở, trụ sở làm việc, việc lựa chọn thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, nguyên tắc quản lý, sử dụng, chế độ bảo hành nhà ở công vụ, trụ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;
- Hướng dẫn, kiểm tra, quá trình thực hiện các văn bản pháp luật về lĩnh vực nhà ở, công sở, thị trường kinh doanh bất động sản, quá trình tổ chức triển khai thực hiện quản lý nhà nước đối với các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh;
- Thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở.
 8. Phòng Hạ tầng kỹ thuật.
 -  Soạn thảo các văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý Hạ tầng kỹ thuật để Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật tại các khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất
- Tham mưu các cơ chế, chính sách huy động nguồn lực, khuyến khích đầu tư và tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội hoá việc đầu tư phát triển, quản lý vận hành, khai thác và cung cấp các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật.
- Hướng dẫn kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt các loại đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật khu đô thị khu công nghiệp, khu chế xuất.
 - Tổ chức lập, thẩm định các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và tham gia thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết phần hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với với phòng Kiến trúc - Quy hoạch, các đơn vị liên quan trong quá trình thẩm định. 
- Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh (đối với nguồn vốn từ ngân sách nhà nước) và thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật có nguồn vốn khác theo quy định; Tham gia ý kiến về cấp phép đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật.
- Tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dũ liệu, cung cấp thông tin lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị, khu chế xuất.
- Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất  theo quy định về các lĩnh vực phòng quản lý.
- Cấp giấy phép xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật được phân cấp.
- Thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở.
9.  Phòng Vật liệu xây dựng.
-  Dự thảo các các văn bản quy định việc phân công, phân cấp và uỷ quyền; các quyết định chỉ thị về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực VLXD trên địa bàn tỉnh;
- Tổ chức lập, thẩm định các quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh; quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
- Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở (hoặc thẩm định dự án); Kiểm tra công tác thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công công trình đối các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực VLXD trên địa bàn tỉnh theo quy định;
- Tham gia ý kiến thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực VLXD theo quy định;
- Hướng dẫn các hoạt động đánh giá về: công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng; chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng;
- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, các quy định về an toàn vệ sinh lao động trong các hoạt động: khai thác, chế biến khoáng sản làm VLXD, nguyên liệu sản xuất xi măng; sản xuất vật liệu xây dựng;
- Hướng dẫn các quy định của pháp luật về kinh doanh vật liệu xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh;
- Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực VLXD trên địa bàn đối với các phòng chức năng quản lý về xây dựng cấp huyện và các công chức chuyên môn nghiệp vụ về xây dựng thuộc UBND cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc;
- Tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực VLXD; Kiểm tra chất lượng các sản phẩm, hàng hoá VLXD được sản xuất, lưu thông và đưa vào sử dụng trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, Xử lý các trưòng hợp vi phạm theo quy định.
- Theo dõi, tổng hợp tình hình đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh;
- Phối hợp với các phòng khác thuộc Sở thực hiện các nội dung công việc có liên quan;
- Thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng.
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở.