Truy cập nội dung luôn

Sở thông tin và truyền thông Thái Nguyên

SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 5, đường Nha Trang, TP. Thái Nguyên

Điện thoại Văn thư: (0208) 3.655 369

Fax: (0208) 3. 655 336

Email: vanthusotttt@www.alostories.comSotttt@www.alostories.com

Đ/c Vũ Quốc Thạnh: Giám đốc

ĐTDĐ:

0984.286.286

ĐTCQ:

02083.655.366

Email:

thanhvq@www.alostories.com

Đ/c Nguyễn Đức Lộc: Phó Giám đốc

ĐTDĐ:

0913.052.260

ĐTCQ:

02083. 658.001

Email:

locnd@www.alostories.com

Đ/c Trần Trọng Chung: Phó Giám đốc

ĐTDĐ:

0913027525

ĐTCQ:

 0208.3658. 002

Email: