Truy cập nội dung luôn

Ban quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên

 

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

Vị trí chức năng:

Ban quản lý các KCN Thái Nguyên là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên, thực hiện chức năng quản lý trực tiếp đối với các KCN trên địa bàn tỉnh theo nội dung Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 15/6/2010 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các KCN Thái Nguyên.

Chức năng:

Ban quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên được Thủ tướng Chính phủ Quyết định thành lập theo Quyết định số :130/2000/QĐ-TTg ngày 20/11/2000 là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp.
Ban quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên chịu sự chỉ đạo và quản lý tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các Bộ, ngành quản lý về ngành, lĩnh vực có liên quan; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý các khu công nghiệp.

Ban quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên có tư cách pháp nhân; có tài khoản và con dấu mang hình quốc huy; kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

Tham gia ý kiến, xây dựng và trình các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện các công việc như: xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch có liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển các khu công nghiệp; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Quy chế phối hợp làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc các cơ quan có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.
Thực hiện theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn hoặc uỷ quyền của các Bộ, ngành.

Thực hiện theo quy định của pháp luật các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao và uỷ quyền như: Đăng ký đầu tư; thẩm tra và cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền; Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của các khu công nghiệp nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch; xác nhận hợp đông, vãn bản về bất động sản trong khu công nghiệp cho tổ chức có liên quan.

Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về quản lý tài chính, tài sản, ngân sách được giao; thu và sử dụng các loại phí, lệ phí; nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về các lĩnh vực có liên quan đến đầu tư xây dựng và phát triển các khu công nghiệp; giới thiệu việc làm cho công nhân lao động làm việc tại các khu công nghiệp;

Được mời tham dự các cuộc họp của các cơ quan và UBND tỉnh về các vấn đề liên quan đến các khu công nghiệp; tham gia ý kiến về việc phát triển các công trình kết cấu hạ tầng, kỹ thuật, kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội ngoài hàng rào khu công nghiệp có liên quan đến khu công nghiệp.

Cơ cấu tổ chức:

+ Lãnh đạo Ban

+ Văn phòng;
+ Phòng Quản lý Đầu tư;
+ Phòng Quản lý Doanh nghiệp;
+ Phòng Quản lý Lao động;
+ Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng;
+ Phòng Tài chính - Kế toán;
+ Phòng Thanh tra;
+ Phòng Hỗ trợ pháp lý;
+ Phòng Quản lý Môi trường;
+ Phòng Đại diện các KCN và Quản lý Xuất nhập khẩu;
+ Trung tâm Dạy nghề các KCN;
+ Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng KCN.
Địa chỉ:
 Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 02083.845 435 
Email: bqlkcn@www.alostories.com

Danh bạ điện thoại: