Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

HĐND

2017-11-16 09:59:00.0

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

CHỦ TỊCH  

 Họ và tên: Trịnh Văn Tình

 Năm sinh: 1969

 Chức vụ: Chủ tịch

 Điện thoại di động: 0983911367

PHÓ CHỦ TỊCH

 Họ và tên: Lê Quang Sơn

 Chức vụ: Phó chủ tịch

 Điện thoại di động: 0966556767

Email: quangsonndtl@gmail.com