Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phú Thượng công khai dự toán ngân sách tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phú Thượng năm 2020

2020-01-09 09:45:00.0

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách, Ủy ban nhân dân tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phú Thượng ban hành quyết định số 03a/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 về việc công khai dự toán thu - chi ngân sách đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn năm 2020 với nội dung như sau (Chi tiết tại tài liệu đính kèm):

1. Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Phú Thượng năm 2020