Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ NĂM 2020

Fri Apr 10 16:05:00 GMT+07:00 2020

      Quyết định số: 58/QĐ - UBND, ngày 10/4/2020 của UBND thị trấn Đình Cả về việc công khai thu - chi ngân sách quý I thị trấn Đình Cả năm 2020.

/documents/683445/0/Q%C4%90+cong+khai+thu+chi+quy+I.2020_0001.signed.pdf/8edbcbb0-d523-4637-beee-64cb25527848