Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Điểm văn bản chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh tuần qua

2017-10-05 04:23:00.0

Chỉ đạo chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng Khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ; Công nhận giá trị tương đương của chứng chỉ tiếng Anh… là những văn bản chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh tuần từ 11-16/9.
 

* Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính

Ngày 11/9, UBND tỉnh có Công văn số 3890/UBND-NC về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc thực hiện nghiêm túc một số nội dung công việc sau:

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; xử lý theo thẩm quyền, tham mưu xử lý dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính; cập nhật, công khai kết quả xử lý trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời khen thưởng và xử lý nghiêm những cơ quan, đơn vị, cá nhân không thực hiện đúng theo quy định hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong phục vụ nhân dân.

Đẩy mạnh công tác truyền thông về cải cách hành chính, thủ tục hành chính, trong đó tập trung vào giới thiệu những kết quả đơn giản hóa thủ tục hành chính; biểu dương những mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cũng như phản ánh về những thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp; những tổ chức, cá nhân còn thực hiện chưa tốt, gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, gây cản trở quá trình cải cách hành chính tại ngành, địa phương.

Sở Tư pháp thực hiện nghiêm túc việc thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính, kịp thời phát hiện, kiến nghị đưa ra khỏi dự thảo những thủ tục hành chính không cần thiết, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống của người dân.

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm tại Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ.

Tại Thông báo số 157/TB-UBND ngày 12/9/2017, UBND tỉnh chỉ đạo:

Trong thời gian qua, tiến độ thực hiện các trình tự thủ tục đầu tư xây dựng Khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu. UBND huyện Đồng Hỷ, các Sở, ngành liên quan của tỉnh và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Hà, các đơn vị liên quan chưa phối hợp chặt chẽ trong công tác triển khai các thủ tục, hồ sơ dự án.

Để dự án được triển khai đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu tiến độ và tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành, Ban Chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ và UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

UBND huyện Đồng Hỷ có trách nhiệm đôn đốc đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ công tác lập hồ sơ thiết kế dự án xây dựng hạ tầng khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ, đảm bảo hoàn thiện hồ sơ đúng tiến độ yêu cầu; Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động phối hợp, kiểm tra, hướng dẫn đơn vị tư vấn thiết kế trong quá trình hoàn thiện hồ sơ dự án để sớm trình thẩm định, phê duyệt trong thời gian nhanh nhất và đảm bảo đúng quy định pháp luật.

UBND huyện Đồng Hỷ sớm làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Hà để thống nhất về kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng khu hành chính mới của huyện (về quy mô, hình thức đầu tư, tiến độ thực hiện, chất lượng công trình,..và có biên bản thống nhất trách nhiệm và cam kết về tiến độ thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy.

Đề nghị đơn vị tư vấn nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý tại hội nghị, chỉnh sửa hoàn thiện phương án thiết kế kiến trúc Trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đảm bảo hình khối kiến trúc thể hiện được tính chất trang nghiêm của cơ quan hành chính nhà nước, công năng sử dụng phù hợp với tính chất công việc của Huyện ủy, HĐND, UBND cấp huyện.

Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn UBND huyện Đồng Hỷ và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Hà thực hiện các bước, trình tự, hồ sơ đầu tư dự án hạ tầng khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ theo tiến độ thời gian, đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

* Công nhận giá trị tương đương của chứng chỉ tiếng Anh

Ngày 12/9, UBND tỉnh có Công văn số 3913/UBND-KGVX về việc công nhận giá trị tương đươngcủa chứng chỉ tiếng Anh.

Căn cứ các Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo: số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014 về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ; số 5624/BGDĐT-GDTX ngày 29/10/2015 về việc hướng dẫn quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ; số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016 về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; Căn cứ Công văn số 753/BNV-CCVC ngày 16/02/2017 của Bộ Nội vụ về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ; UBND tỉnh chỉ đạo:

Công nhận giá trị tương đương trình độ tiếng Anh khung ngoại ngữ 6 bậc (theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo) đối với chứng chỉ tiếng Anh trình độ A, B, C (theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Chứng chỉ tiếng Anh trình độ từ bậc A1 đến bậc C2 (theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐ ngày 02/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), cụ thể như sau:

Trình độ theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993

Trình độ theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008

Trình độ theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014  (khung 6 bậc của Việt Nam)

Trình độ A

Trình độ A1

Bậc 1

Trình độ B

Trình độ A2

Bậc 2

Trình độ C

Trình độ B1

Bậc 3

 

Trình độ B2

Bậc 4

 

Trình độ C1

Bậc 5

 

Trình độ C2

Bậc 6

Việc công nhận giá trị tương đương này được thực hiện trong công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh. Khi có quy định cụ thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ thì việc quy đổi trình độ ngoại ngữ được thực hiện theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ.

Thực hiện cơ chế khoán kinh phí hợp đồng nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh trong năm 2017

Để đảm bảo số lượng nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non theo Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh, tại Công văn số 3918/UBND-KGVX ngày 12/9/2017, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện những nội dung sau:

Thực hiện cơ chế khoán định mức kinh phí hợp đồng nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh trong năm 2017, cụ thể: Cứ 35 trẻ nhà trẻ hoặc 50 trẻ mẫu giáo được một định mức khoán bằng 1,5 lần mức lương cơ sở và thời gian thực hiện 4 tháng của học kỳ I năm học 2017- 2018.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc căn cứ số lượng hợp đồng được giao theo Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh, tổ chức thực hiện và đảm bảo cân đối kinh phí cho các trường mầm non công lập trên địa bàn.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp nhu cầu số lượng nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non công lập, tham mưu đề xuất với UBND tỉnh phương án về chính sách, tiêu chuẩn, thời gian hợp đồng nhân viên nấu ăn thực hiện trong năm 2018 và các năm tiếp theo, để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp HĐND cuối năm 2017.

* Tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất

Ngày 11/9, UBND tỉnh có Công văn số 3881/UBND-KGVX, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Vụ Văn hóa dân tộc (cơ quan đầu mối của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung theo Kế hoạch số 3012/KH-BVHTTDL ngày 17/7/2017 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất tại tỉnh Tuyên Quang; đôn đốc Đoàn nghệ nhân tăng cường luyện tập, chuẩn bị tốt các nội dung tham gia của địa phương tại Ngày hội.

Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh – Truyền hình Thái Nguyên, Trung tâm Thông tin tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá đến đông đảo nhân dân về các hoạt động của Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất tại tỉnh Tuyên Quang.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đăng ký bốc mộ trong dự án di rời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân,  thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 12/9, UBND tỉnh có Công văn số 3896/UBND-KGVX:

UBND tỉnh nhận được Công văn số 2979/UBND ngày 25/8/2017 của UBND quận Bình Tân (thành phố Hồ Chí Minh) về việc hỗ trợ tuyên truyền, vận động người dân đăng ký bốc mộ trong dự án di rời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa thuộc phường Bình Hưng Hòa và phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Về nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh đăng tải thông tin; UBND các huyện, thành phố, thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, phường, thị trấn thông báo đến người dân trên địa bàn các nội dung liên quan đến việc thực hiện dự án di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh) để những người có thân nhân đang được chôn cất tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa biết và làm các thủ tục kê khai hồ sơ, đăng ký bốc mộ theo yêu cầu./.

Nguồn: www.alostories.com