Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI KẾ HOẠCH VỐN NHÀ NƯỚC GIAO CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG BÊ TÔNG XÓM HÙNG SƠN

2020-03-20 16:47:00.0

Quyết định số: 45/QĐ-UBND, ngày 20/3/2020 của UBND thị trấn Đình Cả về việc công khai kế hoạch vốn nhà nước giao công trình: Đường bê tông xóm Hùng Sơn.

/documents/683445/0/Q%C4%90+45_0001.signed.pdf/9cd64ab3-3521-4207-8b95-35ed51d32cb1