Truy cập nội dung luôn

Năm 2019 toàn tỉnh đã tổ chức cai nghiện cho 1.415 người

2020-04-03 14:38:00.0

 

Các học viên của Cơ sở Tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy tỉnh tham gia lao động sản xuất

Tính đến 15/11/2019 toàn tỉnh đã tổ chức cai nghiện cho 1.415 người, đạt 141,5% so với kế hoạch đề ra. Trong đó cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện tỉnh 386 người; cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện 499 người; cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng 530 người. Theo báo cáo của các địa phương trong năm 2019 toàn tỉnh có 234 học viên được thực hiện quản lý sau cai tại nơi cư trú.

Năm 2020, tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, trong các trường học, doanh nghiệp, các cơ sở cai nghiện ma túy. Tổ chức các hình thức cai nghiện phù hợp như: cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cai nghiện tự nguyện và cai nghiện bắt buộc cơ sở cai nghiện theo đúng quan điểm chỉ đạo của chính phủ về công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.  Thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội về dạy nghề, tạo việc làm, xoá đói giảm nghèo cho người nghiện đang điều trị, cai nghiện và sau cai nghiện được vay vốn, hỗ trợ việc làm giúp họ ổn định cuộc sống. Tổ chức tập huấn, đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ cho 100% cán bộ làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai tại các Cơ sở cai nghiện và tại các tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, phường, thị trấn. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở cai nghiện theo mô hình chuyển đổi và đổi mới công tác cai nghiện.

Nguồn: www.alostories.com