Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đồng Hỷ quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở

2020-05-06 15:36:00.0

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Do vậy, thời gian qua, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung và đội ngũ cán bộ cơ sở (cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, thị trấn) đã được Đảng bộ huyện Đồng Hỷ đặc biệt coi trọng.

Xác định cán bộ, công chức cấp cơ sở có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, là người gần dân, sát dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dân, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trực tiếp giải quyết những yêu cầu, thắc mắc về lợi ích chính đáng của nhân dân. Do đó, ngày 24/01/2011 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII đã ban hành Đề án số 01 về xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở có trình độ cập chuẩn, phẩm chất chính trị vững vàng, có lối sống lành mạnh, tận tụy với công việc theo chức trách, nhiệm vụ được giao; có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Trước thời điểm thực hiện Đề án, toàn huyện có 339 cán bộ, công chức cơ sở, trong đó có 87 cán bộ, công chức có trình độ cao đẳng, đại học; 212 người trình độ trung cấp; 18 người trình độ sơ cấp và 22 người chưa qua đào tạo. Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp, cử nhân mới chỉ có 1 đồng chí; trung cấp 149 đồng chí; sơ cấp 25 đồng chí và chưa học là 64 đồng chí.

Một buổi tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo

Sau khi Đề án được ban hành, các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội từ huyện đến cơ sở đã tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Đề án đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, đề án của cấp trên để tổ chức thực hiện. Đồng thời, xây dựng và ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề; các quy định, quy chế, kế hoạch về công tác cán bộ nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Song song với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường kiểm tra, giám sát các chi, đảng bộ trong tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, hằng năm và trong từng giai đoạn, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tiến hành đánh giá sơ kết, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết, đề án quan trọng của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Qua sơ kết, tổng kết đã kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, yếu kém, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả về công tác cán bộ ở cơ sở.

Sau 10 năm thực hiện Đề án, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện được nâng lên rõ rệt. Về đội ngũ cấp ủy viên, tổng số đảng ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020 là 242, tăng so với khóa trước 8 đồng chí; tỷ lệ cán bộ nữ 26,86%; cán bộ là người dân tộc thiểu số 36,36%; tuổi trẻ dưới 35 tuổi 20,17%, tất cả đều tăng từ 1,32% – 5,5% so với khóa trước. Về trình độ học vấn: Cao đẳng, đại học 72,73%, tăng hơn 41%. Về lý luận chính trị: trung cấp 84,71%, tăng 5,65%; cao cấp, cử nhân hơn 2%. Đối với cán bộ chuyên trách hiện có 149 đồng chí, trong đó trung cấp trở lên 144 đồng chí, tăng 15% so với trước khi thực hiện Đề án, trong đó, trình độ cao đẳng, đại học131 đồng chí, tăng hơn 71% so với trước khi thực hiện Đề án; có 128 đồng chí trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, tăng hơn 61% so với trước khi thực hiện Đề án.

Đối với công chức xã, thị trấn hiện có 142 đồng chí, trong đó 100% có trình độ trung cấp trở lên, tăng trên 63% so với trước khi thực hiện Đề án. Không còn công chức nào chưa cập chuẩn về chuyên môn. Về trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên có 69 đồng chí; sơ cấp 20 đồng chí và 53 đồng chí chưa qua đào tạo.

Tập huấn về văn bản điện tử cho cán bộ, công chức xã, thị trấn trên địa bàn

Để có được thành quả trên là kết quả của việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong Đề án. Trong công tác đánh giá cán bộ, các cấp ủy cơ sở đã quan tâm đổi mới, đảm bảo dân chủ, công khai, lấy chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách nhiệm vụ làm thước đo để nhận xét và làm căn cứ đánh giá. Do đó, kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hằng năm từng bước được nâng cao về chất lượng và sát với thực tế hơn. Về quy hoạch cán bộ, các cấp ủy đã chủ động phát hiện, lựa chọn giới thiệu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số vào quy hoạch, trong đó chú trọng quy hoạch các chức danh chủ chốt đảm bảo sự kế thừa và phát triển, chất lượng các cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo được nâng lên, phục vụ tốt cho công tác nhân sự đại hội đảng và nhân sự chủ chốt HĐND, UBND từ huyện đến cơ sở.

Bên cạnh việc quy hoạch cán bộ thì công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng được quan tâm thực hiện. Từ 2011 đến nay, huyện đã phối hợp mở một lớp đại học hệ vừa học vừa làm cho 63 cán bộ, công chức xã, thị trấn; 5 lớp trung cấp lý luận chính trị – hành chính hệ vừa học vừa làm tại huyện cho 449 đồng chí; 15 lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 880 đồng chí; 290 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn công tác đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể cho trên 31.500 lượt cán bộ. Việc bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ bảo đảm kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác luân chuyển cán bộ đạt được cả yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ và đổi mới về phong cách, lối làm việc ở cơ sở. Trong 10 năm qua huyện đã thực hiện luân chuyển 14 đồng chí  cán bộ lãnh đạo từ huyện xuống cơ sở; 11 đồng chí được luân chuyển từ xã lên huyện; luân chuyển giữa các xã là 5 đồng chí; luân chuyển nội bộ xã, thị trấn là 45 lượt và chuyển đổi vị trí công tác giữa các chức danh là 64 lượt.

Có thể khẳng định, qua thời gian thực hiện Đề án, đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở từng bước được phát triển. Việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở đã từng bước trẻ hóa và nâng cao trình độ về các mặt của đội ngũ cán bộ, công chức cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc. Chất lượng đội ngũ được nâng lên cả về trình độ văn hóa, chuyên môn, lý luận chính trị và kinh nghiệm thực tiễn. Hệ thống chính trị ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần to lớn trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, xóa đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, góp phần quan trọng đảm bảo ổn định quốc phòng an ninh, trật tự an toàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội./.

Nguyễn Thơm (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập:1480

Tổng truy cập: 297140