Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Giám sát công tác cải cách hành chính tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Lam Vỹ và Linh Thông

2018-08-22 13:27:00.0

Ngày 22/8 đoàn giám sát số 1 của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Khắc Kiên - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm trưởng đoàn tiếp tục thực hiện giám sát công tác Cải cách hành chính tại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Lam Vỹ và Linh Thông.


Ảnh: Đoàn giám sát kiểm tra tại bộ phận 1 cửa tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Lam Vỹ

Trong 2 năm  2016 và 2017 tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Lam Vỹ đã tăng cường sự chỉ đạo của cấp Ủy đảng, Chính quyền tới đội ngũ cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ CCHC, chỉ số cải cách hành chỉnh của tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã từng bước được nâng lên. UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã xây dựng và nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật thực hiện kế hoạch CCHC của tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, trong năm 2016 đã ban hành 395 văn bản, năm 2017 là 450 văn bản. Thực hiện niêm yết, rà soát đánh giá thủ tục hành chính, công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, trong năm 2016 thực hiện 5 lĩnh vực với 26 thủ tục hành chính. Năm 2017 thực hiện 11 lĩnh vực với 113 thủ tục hành chính tập trung vào các linh vực: Tư pháp hộ tịch, Văn hóa tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, Lao động TBXH, Nông nghiệp, Tiếp công dân, Tài nguyên môi trường, Dân tộc. Để đáp ứng được yêu cầu công tác CCHC, trình độ đội ngũ cán bộ công chức tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc cũng đã dần được chuẩn hóa, bộ phận 1 cửa được bố trí tại nơi thuận tiện cho giao dịch với người dân, trang thiết bị máy móc phục vụ công tác cũng đã được đầu tư, việc chi trả phụ cấp cho bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa trong hai năm đạt trên 43 triệu đồng. Với những kết qủa đạt được trong hai năm 2016 -2017, năm 2017 UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Lam Vỹ đã được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen trong công tác CCHC. Sau khi kiểm trả khảo sát tại bộ phận một cửa, các đồng chí trong đoàn đã đóng góp ý kiến vào công tác CCHC của tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, cũng như bổ sung vào bản báo cáo kết qủa thực hiện công tác CCHC trong hai năm 2016, 2017. 
* Buổi chiều cùng ngày đoàn đã tiến hành giám sát tại tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Linh Thông. Tại đây, UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc đã cơ bản ban hành được một số văn bản quy phạm pháp luật để đưa bộ phận 1 cửa tiếp nhận và trả kết quả vào làm việc, bố trí vị trí làm việc ngăn nắp khoa học tạo điều kiện thuận lợi cho người đến giao dịch. Tuy nhiên do còn gặp phải nhiều khó khăn trong công tác CCHC nên bộ phận một cửa hoạt động chưa đúng quy định như: Hồ sơ theo dõi việc tiếp nhận trả kết quả còn thiếu; Niêm yết các lĩnh vực, thủ tục hành chính còn chưa đúng quy định, đăng tải thủ tục lên phần mềm dịch vụ công còn chậm trễ… Đánh giá và kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Khắc Kiên – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc cần tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của đoàn giám sát, tiếp tục bổ sung hoàn thiện bản báo cáo nhất là các số liệu, nâng cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp Ủy đảng, Chính quyền trong công tác CCHC, đảm bảo niêm yết đầy đủ các lĩnh vực, thủ tục hành chính theo đúng quy định./.


Ảnh: Đoàn giám sát kiểm tra bộ phận 1 cửa tiếp nhận và trả kết quả tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Linh Thông

Thực hiện: Trịnh Sơn (Đài TT-TH)