Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI KẾ HOẠCH VỐN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT GIAO CÔNG TRÌNH: PHƯƠNG ÁN DỰ TOÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN NHÀ VĂN HÓA THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ NĂM 2020

2020-03-20 16:54:00.0

Quyết định số: 26/QĐ-UBND, ngày 20/3/2020 của UBND thị trấn Đình Cả về việc công khai kế hoạch vốn cấp quyền sử dụng đất giao công trình: Phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án nhà văn hóa thị trấn Đinhg Cả năm 2020.

/documents/683445/0/Q%C4%90+46_0001.signed+%281%29.pdf/371fe60d-95e0-4466-a50b-b5d2a92915c8 Thống kê truy cập

Đang truy cập:1927

Tổng truy cập: 142872